Care Home Category: Residential

Mae ein Cartref mewn adeilad Sioraidd hyfryd Adeiladwyd yn wreiddiol gan adeilad yr Arglwyddes Stepney (Hanesyddol) ar gyrion Llanelli yng nghymuned ffyniannus Pwll yn edrych dros fae Llanelli. Cyfeiriad y cartref yw Cartref Gofal Cilymaenllwyd Beech Grove Pwll Llanelli SA15 4RB Sir Gaerfyrddin. Nod y cartref yw darparu gwasanaeth ar gyfer yr henoed dros 65 oed, sydd wedi'i anelu'n bennaf at ofalu am bobl hŷn a dementia / eiddil eu meddwl ac yn eu trin â pharch. Os gallwch chi ddeall beth mae'r person yn mynd drwyddo, gallai fod yn haws i chi sylweddoli pam eu bod yn ymddwyn mewn ffyrdd penodol. Byddwn ni, yn y Cartref Gofal, bob amser yn cofio bod person o fewn ein gofal yn dal i fod yn ddynoliaeth unigryw a gwerthfawr, er gwaethaf eu hanghenion gofal a nodwyd. Darperir ein gwasanaethau i bobl yn y grwpiau canlynol: 1. Oedolion bregus ac agored i niwed 2. Pobl â dementia 3. Problemau iechyd meddwl 4. Anableddau corfforol 5. Nam synhwyraidd 6. Salwch (gan gynnwys gofal diwedd oes) 7. Oedolion sy'n gwella o salwch • Mae pob person yn unigolyn unigryw, gyda'u profiadau gwahanol iawn eu hunain o fywyd, eu hanghenion a'u teimladau eu hunain, a'u hoff bethau a'u cas bethau eu hunain. • Er bod rhai symptomau dementia yn gyffredin i bawb, mae dementia yn effeithio ar bob person mewn gwahanol ffyrdd. • Mae pawb - gan gynnwys ffrindiau, aelodau o'r teulu, gofalwyr, a'r person â dementia - yn ymateb i brofiad dementia yn eu ffordd eu hunain. Mae dementia yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl.
Lluniau
Map
Cyfeiriad
  • No Records Found

    Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

    Google Map Not Loaded

    Sorry, unable to load Google Maps API.