Cartref Gofal Tŷ Mair Mae Tŷ Mair wedi ymrwymo'n ddwfn i ddarparu gwasanaeth personol a gofalgar o ansawdd uchel. Ein nod yw creu amgylchedd diogel a gofalgar lle gall preswylwyr deimlo'n hyderus y bydd y gofal y maent yn ei dderbyn yn helpu i'w galluogi i fwynhau eu bywydau'n llawn. Rydym wedi ein lleoli yn ardal breswyl dawel Felinfoel, ar gyrion tref Llanelli. Mae arhosfan bysiau yn union y tu allan i'r cartref ac rydym yn agos at gysylltiadau M4. Mae Ysbyty'r Tywysog Phillip yn agos at y cartref ac mae dwy ysgol leol a Co-Op gerllaw hefyd. Gallwn ddarparu gofal 24 awr gan staff nyrsio cymwys, uwch staff gofal, staff gofal sydd wedi'u hyfforddi'n addas a staff ategol. Darperir gofal i bobl yr aseswyd bod angen gofal nyrsio, dementia neu breswyl arnynt oherwydd na allant reoli eu hanghenion gofal eu hunain yn amgylchedd eu cartref. Mae gennym gartref pwrpasol, o'r enw "Ty Steffan" lle gallwn ddarparu lefelau uchel o ofal a chefnogaeth i'r rhai sy'n byw gyda dementia. Mae gennym gymhareb staff / preswylwyr uchel ac mae'r holl staff wedi'u hyfforddi'n benodol mewn gofal dementia. Teimlwn mai rhan hanfodol o ddarparu ar gyfer ein preswylwyr yw sicrhau bod darpariaeth ar gyfer eu gofal cymdeithasol a'u lles hefyd. Yn hynny o beth, mae gennym weithiwr gweithgareddau ymroddedig, sy'n sefydlu gweithgareddau dyddiol i'n preswylwyr, sy'n cynnwys teithiau allan yn ein bws mini dan berchnogaeth breifat a hefyd yn trefnu adloniant byw.
Lluniau
Map
Cyfeiriad
  • No Records Found

    Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

    Google Map Not Loaded

    Sorry, unable to load Google Maps API.