• Peniel House Care Home

  • IMG 20180910 084250 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • The Haven Residential Home

  • DefaultImage
  Mae The Haven wedi'i leoli mewn rhan breswyl, dawel hen sefydledig o'r dref a chafodd ei adeiladu yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif. Mae'r cartref yn glyd iawn, a chafodd ei adeiladu ar ddau lawr. Darperir mynedfa at y llawr cyntaf gan y ddau lifft, sy'n gallu cynnwys cadair olwyn yn hawdd os oes angen. At ei gilydd, rydym yn cynnig llety ar gyfer 28 o bobl. Yn y cartref, ceir uned 19 gwely ar gyfer henoed bregus eu meddwl. Er ei fod wedi'i ddyl... Gweld Lleoliad
 • Torestin Care Home

  • Torestin
  Mae Torestin yn gartref preswyl ar gyfer pobl hŷn sy’n gofalu am 44 o bobl hŷn ac sydd wedi'i leoli ym mhentref Tiers Cross, sy'n agos i Hwlffordd. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Ein diben yw cofio eich bod chi yn unigolyn sydd â hawl i benderfynu sut i fyw eich bywyd. Byddwch yn sicr o gael ystafell... Gweld Lleoliad
 • Y Plas Care Home

  • DefaultImage
  Mae Y Plas yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn 1981. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 30 o bobl yr aseswyd bod angen lleoliad gofal preswyl tymor hir arnynt. Mae'r llety yn cael ei ddarpar... Gweld Lleoliad
 • Llandaff House

  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad
 • Brooklands Nursing Home

  • Brooklands Logo 768x496
  Mae Brooklands yn Cartref Nyrsio yn arbenigo a chefnogi 40 o bobl oedrannus sydd a salwch iechyd meddwl. Mae ein 24 awr gofal yn cael ei ddarparu gan staff profiadol nyrsio a’r staff gofal sydd yn hyrwyddo lles pob unigolyn wrth ddefnyddio person-ganolog a dull teulu. Rydym yn agos i Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod. Mae ein Trefnwyr Gweithgareddau yn paratoi yn gyson rhaglen amrywiol a diddorol, cerddorieth a gwibdeithiau i’r lleoliadau... Gweld Lleoliad
 • Cartref Ael-Y-Bryn – The Caring People

  • DefaultImage
  Mae Cartref Ael-y-bryn yn gartref preswyl ar gyfer henoed bregus eu meddwl (dementia) wedi'i leoli ym Mhen-y-banc, Rhydaman. Ein nodau yw rhoi pwrpas ystyrlon i holl ddefnyddwyr ein gwasanaeth o fewn y gymuned ffyniannus, lle mae defnyddwyr y gwasanaeth, staff ac ymwelwyr yn uno i fwynhau bywyd. Anogir defnyddwyr y gwasanaeth sydd â diddordeb mewn dod i Gartref Ael-y-bryn i ymweld â'r cartref a chael blas ar lefel y gwasanaeth a'r awyrgylch. ... Gweld Lleoliad
 • Garnant House Residential Care Home

  • 825B1CF0 CA25 47D6 BBC7 06D9FAE0DB9F 768x576
  Cartref gofal preswyl 21 gwely yw Garnant House a leolir ym mhentref y Garnant ar y prif lwybrau bysiau, a dim ond tair milltir o Rydaman a saith milltir o Bontardawe. Yn ogystal â gwelyau preswyl, rydym hefyd yn cynnig lleoliadau ar gyfer henoed bregus eu meddwl. Rydym yn falch o ddweud ein bod wedi cael ein pleidleisio ymhlith yr 20 cartref gofal gorau yng Nghrymu drwy wefan www.carehome.co.uk am dair blynedd yn olynol o 2016 i 2018. ... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Coed Care Home

  • Barchester2520 2520Hafan Y Coed2520 2520Web2520Quality 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • Cysgod Y Coed

  • DefaultImage
  Yn Cysgod Y Coed rydym yn rhoi hawliau preswylwyr ar flaen ein hathroniaeth gofal. Rydym yn ceisio hyrwyddo’r hawliau hyn ym mhob agwedd ar yr amgylchedd a’r gwasanaethau a ddarparwn ac i annog ein preswylwyr i ddatblygu eu hawliau’n llawn. Mae Llanilar wedi ei leoli 6 milltir yn unig o Aberystwyth ac mae mewn lleoliad hyfryd, gyda nifer o deithiau cerdded gerllaw, llawer ohonynt yn wastad ac yn hawdd eu cyrraedd. Mae'r pentref yn cy... Gweld Lleoliad
 • Woodfield Care Home

  • Woodfield findaplace1 768x576
  Mae Woodfield yn gartref gofal diarffordd sy'n darparu gofal dementia arbenigol i 24 o bobl ac sydd wedi'i leoli ar gyrion tref boblogaidd Arberth. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Mae Woodfield wedi ymroi i ddarparu gofal o'r safon uchaf i'w holl breswylwyr. Yr ydym yn ymfalchïo yn ein henw da ym maes gofa... Gweld Lleoliad
 • East Park Care Centre

  • DefaultImage
  Cartref gofal preswyl ar gyfer oedolion o 40 oed... Gweld Lleoliad
 • CARLTON HOUSE RESIDENTIAL CARE HOME,LLANON ,

  • DefaultImage
  Mae Carlton House yn gartref gofal preswyl mewn safle aruchel gyda golygfeydd panoramig dros bentref Llan-non a Bae Ceredigion. Mae'r lawntiau a'r gerddi yn y blaen a'r cefn yn ddelfrydol ar gyfer eistedd yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf. Ceir 16 ystafell wely, ac mae cyfleusterau en suite yn y rhan fwyaf, yn ymestyn dros dri llawr. Ceir lifftiau i deithwyr i bob llawr. Rydym wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o "gartref oddi cartref" a... Gweld Lleoliad
 • Llys Newydd Care Home

  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad
 • Llwyndyrys Residential Home

  • IMG 0298 copy 768x555
  Lleolir Cartref Gofal Llwyndyrys mewn ardal odidog gerllaw afon Teifi, yn Llechryd, Ceredigion. Mae'r cartref yn gosod pwyslais cadarn ar ofal o safon sy'n "canolbwyntio ar yr unigolyn". Mae'r maenordy godidog, sydd wedi'i ymestyn yn sensitif i gynnal urddas y cartref, wedi'i osod mewn deg erw o dir. Mae'r cartref yn cynnig y cysur a'r awyrgylch y byddai rhywun yn dymuno ei ganfod gartref. Mae hyfforddiant ar bob lefel wedi bod yn ffactor allwe... Gweld Lleoliad
 • Melbourne House Care Home LTD

  • library
  Mae Melbourne House wedi bod yn gartref preswyl y sefydliad ers 1996. Mae'r tîm gofal yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth gofal proffesiynol iawn ar gyfer yr henoed, gyda dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn hytrach na'r rheswm ei fod mewn lleoliad gofal. Mae Melbourne House yn falch o ddarparu ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal hirdymor, gofal byrdymor a hefyd gofal seibiant. Mae pentref Cross Hands yn cynnig digonedd o s... Gweld Lleoliad
 • Bryn Illtyd Care Home

  • house front 768x575
  Mae Bryn Illtyd yn gartref gofal sefydledig, wedi'i leoli ar ei diroedd preifat a thirluniedig ei hun mewn safle uchel, gyda golygfeydd panoramig yn edrych dros Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr. Mae'r adeilad yn dyddio i ddechrau'r ugeinfed ganrif a chafodd ei addasu’n gartref gofal preifat a'i gofrestru’n gyntaf yn 1986. Mae Bryn Illtyd wedi'i leoli ym mhentref Cymreig bychan Pen-bre, rhwng dwy prif dref Sir Gaerfyrddin, sef Caerfyrddin a ... Gweld Lleoliad
 • Lynnefield Residential Home

  • LRH Outside Picture 2019 768x505
  Rydym yn fusnes teuluol ar gyfer 15 o unigolion. Mae Lynnefield ym mherchnogaeth Mr a Mrs Rusev sydd ar y safle bron bob dydd, maen nhw'n cael cymorth gan reolwr, tîm o uwch-ofalwyr a thîm amrywiol o staff gweithgareddau, gofal, domestig a'r gegin. Mae gan reolwr ein cartref dros 32 mlynedd o brofiad mewn lleoliadau gofal amrywiol. Mae hi'n rhan amlwg o'r gymuned leol. Mae Lynnefield yn ymfalchïo yn ei goginio cartref; mae pob pryd yn ... Gweld Lleoliad
 • Rickeston Mill Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Nyrsio Rickeston Mill wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mewn lleoliad heddychlon ar Rickeston Bridge. Mae o fewn cyrraedd hawdd i Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Dale a phentrefi hyfryd eraill gyda llawer o fwytai, orielau, siopau a thafarndai lleol. Mae yna hefyd nifer o gyrsiau golff, teithiau cefn gwlad a natur gyda mynediad i'r Llwybr Costal ac wrth gwrs ein traethau hardd a'r môr. Yn Rickeston rydym yn... Gweld Lleoliad
 • Hillside Care Home

  • DefaultImage
  Mae'r cartref yn darparu gofal preswyl, seibiant a chanolradd i oedolion hŷn. Mae gennym gyfanswm o 20 gwely, ac mae'r holl ystafelloedd yn rhai sengl. Byddwn yn asesu pob un yn unigol i sicrhau y gallwn ddiwallu eu hanghenion unigol yng Nghartref Hillside. Mae'r gwelyau gofal canolradd yn Hillside yn cysylltu â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ddarparu gwasanaeth ffisiotherapi a galwedigaethol pwrpasol bob wythnos. Mae'r cartref ar ddau lawr gyda ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Annwyl Fan Care Home

  • cartref annwyl fan 70 768x510
  Mae Cartref Annwyl Fan yn gartref gofal wedi'i gynllunio'n arbennig sy'n cyfuno mentrau cynllunio arobryn â'r safonau uchaf o ofal preswyl, nyrsio a dementia. Yr hyn sy'n bwysig i Gartref Annwyl Fan yw creu awyrgylch cartrefol a hamddenol wrth ddarparu gofal o safon. Mae ein gofal sy'n canolbwyntio ar greu perthynas yn galluogi preswylwyr i barhau i wneud y pethau maen nhw bob amser wedi mwynhau eu gwneud – y pethau nad oedden nhw'n credu ... Gweld Lleoliad
 • Dol Y Felin Care Home

  • DefaultImage
  Mae Dolyfelin yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn y 1970au. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 33 o bobl ar sail dros dro neu barhaol. Mae hyn yn cynnwys darparu 1 wely seibiant, 8 gwely ar ... Gweld Lleoliad
 • Pennal View Residential Home

  • PV Logo
  ... Gweld Lleoliad
 • Brondesbury Lodge

  • Front 2
  ... Gweld Lleoliad
 • Park House Court Nursing Home

  • DefaultImage
  Rydym yn gartref sy'n cefnogi amrediad o anghenion gofal henoed. Ceir pedair ward, yn cynnwys ward ysbyty ar gyfer deg unigolyn, un arall sy'n cynnig cyfadeilad cymorth un-i-un ar gyfer gofal seibiant, un arall sy'n cefnogi problemau iechyd meddwl, a'r olaf ar gyfer pobl fregus. Mae ein gweithlu wedi'i hyfforddi'n llawn gyda llawer o wobrwyon (rhai yn ddigymell), gan adlewyrchu ein gallu i ymateb i gynllun gofal personol pob preswylydd newydd. Ma... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.