Canlyniadau chwilio am:

 • Woodfield Care Home

  • Woodfield findaplace1 768x576
  Mae Woodfield yn gartref gofal diarffordd sy'n darparu gofal dementia arbenigol i 24 o bobl ac sydd wedi'i leoli ar gyrion tref boblogaidd Arberth. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Mae Woodfield wedi ymroi i ddarparu gofal o'r safon uchaf i'w holl breswylwyr. Yr ydym yn ymfalchïo yn ein henw da ym maes gofa... Gweld Lleoliad
 • Awel Tywi Care Home

  • DefaultImage
  Mae Awel Tywi yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn y 1970au. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon uchel i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 38 o bobl ar sail barhaol a/neu dros dro. Mae hyn yn cynnwys darparu 1 wely seibiant, 8 gwely ... Gweld Lleoliad
 • Brondesbury Lodge

  • Front 2
  ... Gweld Lleoliad
 • Bryntirion Resource Centre, Tregaron

  • DefaultImage
  Mae Canolfan Adnoddau Bryntirion wedi'i lleoli ar gyrion tref farchnad fach Tregaron, ardal o brydferthwch rhagorol, yng nghalon gorllewin Cymru. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter agos i siopau, swyddfa bost, caffis, bwytai ac amwynderau eraill. Mae gwasanaeth bws bob dwy awr i drefi cyfagos Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth sy'n weithredol am chwe diwrnod yr wythnos. Mae'r cartref yn gartref preswyl 15 gwely sy'n darparu llet... Gweld Lleoliad
 • Blaenmarlais Care Home

  • Blaenmarlais Picture 768x576
  Mae Cartref Gofal Blaenmarlais yn blasty Cymreig traddodiadol wedi'i leoli ar ei erddi â wal o'u cwmpas a lawntiau aeddfed ei hun o ryw ddwy erw a hanner ychydig y tu allan i dref farchnad Arberth. Ein nod yw darparu gofal o safon wedi'i ddarparu gan bersonél o safon o fewn cyffiniau o safon. Rydym wedi ein cofrestru gydag AGC ar gyfer 24 unigolyn, mewn ystafelloedd sengl en suite. Mae Blaenmarlais yn rhan o fusnes teuluol ac mae’n gallu c... Gweld Lleoliad
 • Fairfield Nursing Home

  • FAIRFIELD
  Mae Fairfield yn gartref gofal wedi'i adeiladu’n bwrpasol ac fe'i cofrestrwyd yn gyntaf ar 23 Hydref 1992 o dan berchnogaeth breifat Mrs S. Chaudhry. Mae wedi'i leoli ar ei dir ei hun ym mhentref Cymreig bach Johnston, sydd tua phum milltir o drefi Aberdaugleddau a Hwlffordd yn Sir Benfro ac yn agos at draethau lleol a Mynydd Preseli. Mae yno gymuned Gymreig glos iawn ble mae gwerthoedd teulu traddodiadol yn parhau'n gryf. Caiff y gwerthoedd ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Croeso Residential Home

  • 66785971 924973851172843 6407832682960519168 n
  ... Gweld Lleoliad
 • Annedd Residential Care Home

  • P4080060
  Croeso i Gartref Preswyl Annedd Mae Annedd yn gartref preswyl bach a chyfeillgar sydd wedi cael ei adnewyddu'n llwyr yn ddiweddar gan y perchnogion presennol. Mae Annedd wedi'i leoli yn ardal drefol a thawel tref farchnad fach Llanybydder, sy'n agos at afon Teifi yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r cartref wedi'i leoli ar ei dir ei hun gyda golygfeydd gwledig o’r cefn gwlad cyfagos, ond o fewn cyrraedd hawdd at amwynderau lleol a gwasanaethau cymuned... Gweld Lleoliad
 • Brynderwen Care Home Ltd

  • brynderwen 768x374
  Mae Cartref Gofal Brynderwen yn gartref preswyl a leolir ar gyrion tref Caerfyrddin. Mae'r cartref mewn pum erw o diroedd hardd mewn lleoliad tawel, lled wledig. Mae gan y cartref 32 ystafell wely ac mae'n darparu'r lefel uchaf o ofal a chymorth i bobl sydd fel arfer dros 65 oed ac sydd ag anghenion iechyd amrywiol, gan gynnwys unigolion sydd wedi cael diagnosis o ddementia. Mae'r cartref yn eiddo i Mr Tudur Williams a chaiff ei reoli gan... Gweld Lleoliad
 • Y Garreg Lwyd

  • photos of YGL 020 768x576
  DATGANIAD O DDIBEN  Cartref preswyl i un ar bymtheg o bobl hŷn (dros 65 oed), yn ddynion a merched yw Cartref Gofal Y Garreg Lwyd, a gofrestrwyd o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000. Mae wedi’i leoli ar lôn wledig dawel, tua milltir o dref fach Sanclêr. Mae erw neu ddwy o erddi o gwmpas y cartref, a cheir mynediad uniongyrchol iddynt o’r rhan fwyaf o’r ystafelloedd. Mae’r staff yn cael eu recriwtio o’r ardal leol ac mae’r rha... Gweld Lleoliad
 • St.Teresa’s Rest Home, Fishguard

  • DefaultImage
  Mae St. Teresa's yn gartref preswyl ble mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu a lle mae ganddynt ddewis a rheolaeth dros eu bywydau. Mae St. Teresa's yn eiddo i’r Chwiorydd Trugaredd, y mae eu gwaith arbennig yn cynnwys dysgu, gofalu am bobl sâl / yr henoed, rhoi lloches i'r digartref, ac ymweld â charcharorion ac ati. Sefydlwyd y Chwiorydd yn Iwerddon yn 1831 gan ddynes ifanc o'r enw Catherine McAuley. Mae Cartref Gorffwy... Gweld Lleoliad
 • Blaenos House Nursing Home

  • 1404063908
  Mae Blaenos House wedi'i leoli ynghanol cefn gwlad gorllewin Cymru ychydig y tu allan i dref farchnad Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, gyda mynediad hawdd at Aberhonddu, Caerfyrddin a'r ardaloedd cyfagos. Mae'r cartref yn gyfleus ar gyfer nifer o gyfleusterau lleol fel siopau, tafarndai, llyfrgell, parc / lawnt fowlio a llwybrau bws a thrên. Mae'r cartref yn cael ei ailwampio ymhellach i wella'r llety a gynigir yn ein hystafelloedd sengl. Ma... Gweld Lleoliad
 • Caldey Grange Care Home

  • Logo with Slogan 768x556
  Mae Caldey Grange yn gartref lle rydym yn deall gwerth pob unigolyn. Rydym yn darparu safon uchaf o ofal a chymorth ac yn cydnabod angen i fwynhau bywyd. Mae ein cartref yn ddiogel gyda staff sydd wedi’u hyfforddi’n dda i gynorthwyo rhai sy’n byw gyda dementia. Mae Caldey yn gartref sydd yn llawn hwyl a chwerthin. Bydd ein trigolion a’r rheini sy’n defnyddio ein gwasanaeth gofal dydd yn mwynhau ein rhaglen adloniant llawn ac amrywiol... Gweld Lleoliad
 • East Park Care Centre

  • DefaultImage
  Cartref gofal preswyl ar gyfer oedolion o 40 oed... Gweld Lleoliad
 • Glanmarlais Residential Home

  • BQ3A8328 768x512
  Mae Cartref Gofal Glanmarlais wedi ymrwymo'n llwyr I hybu Hawliau'r preswylwyr a chydnabod fod pob un yn unigryw ac yn unigolion. Ein nod yw cynnig gwasanaeth sy'n arbenigol i'r unigolyn mewn modd sy'n canolbwyntio ar y person. Cyflawnir hyn rwy greu cynlluniau gofal sy'n adlewyrchu dymuniadau ac uchelgeisiau'r person, gan roi cyfle iddyn nhw leisio'u barn ar bob agwedd ar eu bywydau. Gan ddefnyddio'r dull hwn, byddwn ni'n galluogi nid yn analluo... Gweld Lleoliad
 • Glyn Nest Baptist Home

  • DefaultImage
  Grwp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i'r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe'i lleolir mewn man dymunol ac mae'n gyfleus i'r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 28 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i'r henoed sy'n dioddef o ddementia. Mae'r cartref yn croesawu pobl ... Gweld Lleoliad
 • Bryn Illtyd Care Home

  • house front 768x575
  Mae Bryn Illtyd yn gartref gofal sefydledig, wedi'i leoli ar ei diroedd preifat a thirluniedig ei hun mewn safle uchel, gyda golygfeydd panoramig yn edrych dros Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr. Mae'r adeilad yn dyddio i ddechrau'r ugeinfed ganrif a chafodd ei addasu’n gartref gofal preifat a'i gofrestru’n gyntaf yn 1986. Mae Bryn Illtyd wedi'i leoli ym mhentref Cymreig bychan Pen-bre, rhwng dwy prif dref Sir Gaerfyrddin, sef Caerfyrddin a ... Gweld Lleoliad
 • Caemaen Care Home

  • DefaultImage
  Mae Caemaen yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn 1984. Dros y blynyddoedd y mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 30 o bobl ar sail barhaol a/neu dros dro. Mae hyn yn cynnwys darparu 2 gwely seibiant a 28 gwely pre... Gweld Lleoliad
 • Brooklands Nursing Home

  • Brooklands Logo 768x496
  Mae Brooklands yn Cartref Nyrsio yn arbenigo a chefnogi 40 o bobl oedrannus sydd a salwch iechyd meddwl. Mae ein 24 awr gofal yn cael ei ddarparu gan staff profiadol nyrsio a’r staff gofal sydd yn hyrwyddo lles pob unigolyn wrth ddefnyddio person-ganolog a dull teulu. Rydym yn agos i Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod. Mae ein Trefnwyr Gweithgareddau yn paratoi yn gyson rhaglen amrywiol a diddorol, cerddorieth a gwibdeithiau i’r lleoliadau... Gweld Lleoliad
 • Montrose Residential Home

  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad
 • Langton Hall

  • IMG 0053 002
  ... Gweld Lleoliad
 • Belvedere House Residential Care Home

  • Belvedere Garden
  Mae Belvedere House yn gartref i 19 o breswylwyr ac mae'n cynnwys tŷ mawr o'r 19eg ganrif sydd wedi cael ei ymestyn a'i foderneiddio i ddiwallu anghenion ein preswylwyr. Mae'r holl ystafelloedd wedi eu dodrefnu a'u haddurno i safon uchel. Gall yr ystafelloedd gael eu personoli gan y preswylwyr a'u teuluoedd a ffrindiau i greu amgylchedd mwy cyfarwydd a chartrefol. Rydym yn darparu gofal dydd, gofal seibiant a gofal hirdymor i unigolion sydd â ... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Coed Care Home

  • Barchester2520 2520Hafan Y Coed2520 2520Web2520Quality 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • CARLTON HOUSE RESIDENTIAL CARE HOME,LLANON ,

  • DefaultImage
  Mae Carlton House yn gartref gofal preswyl mewn safle aruchel gyda golygfeydd panoramig dros bentref Llan-non a Bae Ceredigion. Mae'r lawntiau a'r gerddi yn y blaen a'r cefn yn ddelfrydol ar gyfer eistedd yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf. Ceir 16 ystafell wely, ac mae cyfleusterau en suite yn y rhan fwyaf, yn ymestyn dros dri llawr. Ceir lifftiau i deithwyr i bob llawr. Rydym wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o "gartref oddi cartref" a... Gweld Lleoliad
  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.