Canlyniadau chwilio am:

 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  • DefaultImage
  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad
 • Caldey Grange Care Home

  • Logo with Slogan 768x556
  Mae Caldey Grange yn gartref lle rydym yn deall gwerth pob unigolyn. Rydym yn darparu safon uchaf o ofal a chymorth ac yn cydnabod angen i fwynhau bywyd. Mae ein cartref yn ddiogel gyda staff sydd wedi’u hyfforddi’n dda i gynorthwyo rhai sy’n byw gyda dementia. Mae Caldey yn gartref sydd yn llawn hwyl a chwerthin. Bydd ein trigolion a’r rheini sy’n defnyddio ein gwasanaeth gofal dydd yn mwynhau ein rhaglen adloniant llawn ac amrywiol... Gweld Lleoliad
 • Towy Castle Care Home

  • TC size12 1 768x384
  Mae Cartref Gofal Towy Castle yn blasty o'r ddeunawfed ganrif sydd wedi'i drawsnewid yn hardd a'i leoli mewn tair erw o diroedd preifat gyda golygfeydd godidog o aber afon Tywi o'i amgylch. Mae'r cartref a gaiff ei redeg gan deulu yn darparu amrediad o becynnau gofal hyblyg a phwrpasol ar gyfer gofal preswyl hirdymor a gofal dydd. Yn ogystal, ychwanegwyd uned gofal dementia arbenigol a adeiladwyd yn bwrpasol i'r cartref yn 2012. Mae'r staff y... Gweld Lleoliad
 • Blaenos House Nursing Home

  • 1404063908
  Mae Blaenos House wedi'i leoli ynghanol cefn gwlad gorllewin Cymru ychydig y tu allan i dref farchnad Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, gyda mynediad hawdd at Aberhonddu, Caerfyrddin a'r ardaloedd cyfagos. Mae'r cartref yn gyfleus ar gyfer nifer o gyfleusterau lleol fel siopau, tafarndai, llyfrgell, parc / lawnt fowlio a llwybrau bws a thrên. Mae'r cartref yn cael ei ailwampio ymhellach i wella'r llety a gynigir yn ein hystafelloedd sengl. Ma... Gweld Lleoliad
 • Woodland Lodge Residential Care Home, Gumfreston.

  • Woodland Lodge
  Mae Cartref Gofal Woodland Lodge yn gartref gofal preswyl cyfeillgar bach i'r henoed, sy'n gofalu am 19 o drigolion, sydd ar gyrion tref poblogaidd Dinbych-y-pysgod. Lleolir y cartref yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio'n llawn ohoni, trwy fynd â thrigolion i atyniadau amrywiol a mannau harddwch. Mae Woodland Lodge yn eiddo preifat, ac mae gan y cyfarwyddwyr dros ugain mlynedd o brofiad yn y busnes gofalgar, ac maent yn ymro... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Waun

  • 20005010HAFB 1 2 1
  Mae dau lawr i Hafan y Waun ac mae'n gartref i 90 o breswylwyr sy'n byw ar y llawr daear a 40 sy'n byw ar y llawr cyntaf. Mae ein holl breswylwyr yn derbyn gofal preswyl hirdymor ar gyfer dementia. Rydym hefyd yn cynnig "gofal seibiant", sef gwasanaeth i bobl sy'n dymuno aros gyda ni am y tymor byr. Mae gennym dîm proffesiynol o staff gofal a fydd yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich holl anghenion gofal yn cael eu diwallu. Rydym yn d... Gweld Lleoliad
 • Parc-y-Llyn Nursing and Rest Home

  • IMG 1222 768x552
  Mae Parc-y-llyn wedi'i leoli yn unigryw ar ei dir ei hun yng nghefn gwlad hardd a heddychlon Sir Benfro. Ein nod bob amser yw creu awyrgylch hamddenol ym Mharc-y-llyn, lle y bo preswylwyr yn teimlo'n ymlaciedig ac yn fodlon. Rydym yn ceisio darparu'r gofal ychwanegol y mae rhai o'n preswylwyr ei angen ac yn ei werthfawrogi, gan ei wneud yn bosibl i ni barhau ein gofal hirdymor. Mae ffrindiau a theuluoedd y preswylwyr yn cael eu hannog i ystyr... Gweld Lleoliad
 • Abermad Nursing Home Ltd

  • DefaultImage
  CYFLWYNIAD Mae Abermad wedi'i leoli ar ei diroedd preifat ei hun ar gyrion pentrefi Llanfarian a Llanilar, i'r de ond o fewn mynediad hawdd i Aberystwyth a'r holl amwynderau a gynigir yno. Adeiladwyd Abermad yn 1870 fel plas preifat ac, erbyn hyn, mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Defnyddiwyd yr adeilad fel ysgol breifat am nifer o flynyddoedd cyn cael ei droi’n gartref nyrsio ryw 30 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Kim McKay yw perchennog y b... Gweld Lleoliad
 • Glyn Nest Baptist Home

  • DefaultImage
  Grwp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i'r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe'i lleolir mewn man dymunol ac mae'n gyfleus i'r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 28 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i'r henoed sy'n dioddef o ddementia. Mae'r cartref yn croesawu pobl ... Gweld Lleoliad
 • Woodfield Care Home

  • Woodfield findaplace1 768x576
  Mae Woodfield yn gartref gofal diarffordd sy'n darparu gofal dementia arbenigol i 24 o bobl ac sydd wedi'i leoli ar gyrion tref boblogaidd Arberth. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Mae Woodfield wedi ymroi i ddarparu gofal o'r safon uchaf i'w holl breswylwyr. Yr ydym yn ymfalchïo yn ein henw da ym maes gofa... Gweld Lleoliad
 • Meadows Nursing Home

  • meadows 768x512
  Mae Cartref Nyrsio Meadows yn gartref gofal wedi'i adeiladu'n bwrpasol ar ei dir ei hun ym mhentref Johnston yn agos at draethau lleol a Bryniau'r Preseli. Ym mhentref Johnston, ceir mynediad hawdd i gysylltiadau bysiau a threnau ac mae trefi Aberdaugleddau a Hwlffordd dim ond pum milltir i ffwrdd a gellir cael mynediad hawdd iddynt ar hyd yr A40. Adeilad deulawr yw Cartref Meadows a cheir mynediad lifft i'r llawr uchaf. I ddechrau, cafodd Mea... Gweld Lleoliad
 • Pen-Coed Care Home

  • Pencoed 10 768x576
  Mae Pen-coed yn gartref gofal cofrestredig â 25 gwely ar gyfer pobl hŷn, sy'n addas i letya grwpiau eraill o gleientiaid. Fe'i lleolwyd ym mhentref Wooden, Saundersfoot, 3.3 milltir o Ddinbych-y-pysgod a 4.7 milltir o Amroth. Mae gan y cartref dri chyfarwyddwr, sydd wedi bod yn gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol am dros 30 mlynedd ac maent yn ymrwymedig i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i bob preswyliwr yn y cartref. Annie Escot... Gweld Lleoliad
 • Bryntirion Resource Centre, Tregaron

  • DefaultImage
  Mae Canolfan Adnoddau Bryntirion wedi'i lleoli ar gyrion tref farchnad fach Tregaron, ardal o brydferthwch rhagorol, yng nghalon gorllewin Cymru. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter agos i siopau, swyddfa bost, caffis, bwytai ac amwynderau eraill. Mae gwasanaeth bws bob dwy awr i drefi cyfagos Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth sy'n weithredol am chwe diwrnod yr wythnos. Mae'r cartref yn gartref preswyl 15 gwely sy'n darparu llet... Gweld Lleoliad
 • Glasfryn Nursing & Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Glasfryn yn gartref nyrsio a phreswyl sefydledig â 24 gwely y mae ei diroedd aeddfed yn darparu amgylchoedd heddychlon. Mae'r cartref yn union gyferbyn â Pharc Howard, sef parc poblogaidd sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. Rydym yn canolbwyntio ar ofal yr unigolyn i ddiwallu anghenion unigol. Mae defnyddwyr y gwasanaeth sy'n dod i Lasfryn i ymgartrefu'n cael eu parchu a'u grymuso i wneud dewisiadau unigol o ddydd i ddydd, gan ystyried ... Gweld Lleoliad
 • Torestin Care Home

  • Torestin
  Mae Torestin yn gartref preswyl ar gyfer pobl hŷn sy’n gofalu am 44 o bobl hŷn ac sydd wedi'i leoli ym mhentref Tiers Cross, sy'n agos i Hwlffordd. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Ein diben yw cofio eich bod chi yn unigolyn sydd â hawl i benderfynu sut i fyw eich bywyd. Byddwch yn sicr o gael ystafell... Gweld Lleoliad
 • Caemaen Care Home

  • DefaultImage
  Mae Caemaen yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn 1984. Dros y blynyddoedd y mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 30 o bobl ar sail barhaol a/neu dros dro. Mae hyn yn cynnwys darparu 2 gwely seibiant a 28 gwely pre... Gweld Lleoliad
 • Hillside Care Home

  • DefaultImage
  Mae'r cartref yn darparu gofal preswyl, seibiant a chanolradd i oedolion hŷn. Mae gennym gyfanswm o 20 gwely, ac mae'r holl ystafelloedd yn rhai sengl. Byddwn yn asesu pob un yn unigol i sicrhau y gallwn ddiwallu eu hanghenion unigol yng Nghartref Hillside. Mae'r gwelyau gofal canolradd yn Hillside yn cysylltu â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ddarparu gwasanaeth ffisiotherapi a galwedigaethol pwrpasol bob wythnos. Mae'r cartref ar ddau lawr gyda ... Gweld Lleoliad
 • Llwyndyrys Residential Home

  • IMG 0298 copy 768x555
  Lleolir Cartref Gofal Llwyndyrys mewn ardal odidog gerllaw afon Teifi, yn Llechryd, Ceredigion. Mae'r cartref yn gosod pwyslais cadarn ar ofal o safon sy'n "canolbwyntio ar yr unigolyn". Mae'r maenordy godidog, sydd wedi'i ymestyn yn sensitif i gynnal urddas y cartref, wedi'i osod mewn deg erw o dir. Mae'r cartref yn cynnig y cysur a'r awyrgylch y byddai rhywun yn dymuno ei ganfod gartref. Mae hyfforddiant ar bob lefel wedi bod yn ffactor allwe... Gweld Lleoliad
 • Maes-y-Felin Care Home

  • D0673CC8 DF17 471F 9C63 F407E4766007
  Mae prif athroniaeth ein gofal ym Maes y Felin yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cefnogi iechyd corfforol, meddyliol a lles emosiynol preswylwyr, trwy hyrwyddo annibyniaeth a hawliau, i sicrhau bod gan drigolion lais a rheolaeth dros eu bywyd o ddydd i ddydd. Mae preswylwyr yn cael eu trin â pharch ac urddas lle mae practis yn sicrhau bod pob unigolyn yn cael ei ddiogelu rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac yn cael cymorth i ddatblygu ei botensial ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Annwyl Fan Care Home

  • cartref annwyl fan 70 768x510
  Mae Cartref Annwyl Fan yn gartref gofal wedi'i gynllunio'n arbennig sy'n cyfuno mentrau cynllunio arobryn â'r safonau uchaf o ofal preswyl, nyrsio a dementia. Yr hyn sy'n bwysig i Gartref Annwyl Fan yw creu awyrgylch cartrefol a hamddenol wrth ddarparu gofal o safon. Mae ein gofal sy'n canolbwyntio ar greu perthynas yn galluogi preswylwyr i barhau i wneud y pethau maen nhw bob amser wedi mwynhau eu gwneud – y pethau nad oedden nhw'n credu ... Gweld Lleoliad
 • Llys Y Bryn Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Gofal Preswyl Llys y Bryn yn gartref gofal pwrpasol yng nghymuned y Bryn/Llwynhendy, Llanelli. Lleolir y Cartref mewn ardal breswyl ac mae canolfan tai gwarchod (Tŷ'r Gelli) a chyfleuster gwasanaeth dydd (Gwasanaethau Dydd Croesffyrdd a Llys y Bryn) yn gysylltiedig ag ef. Adeiladwyd y Cartref gwreiddiol ar ddiwedd y 1980au ac mae wedi elwa ar raglen o waith gwella ac ailddatblygu. Ychwanegwyd estyniad yn 2007. Mae Llys y Bryn wedi... Gweld Lleoliad
 • East Park Care Centre

  • DefaultImage
  Cartref gofal preswyl ar gyfer oedolion o 40 oed... Gweld Lleoliad
 • Melbourne House Care Home LTD

  • library
  Mae Melbourne House wedi bod yn gartref preswyl y sefydliad ers 1996. Mae'r tîm gofal yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth gofal proffesiynol iawn ar gyfer yr henoed, gyda dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn hytrach na'r rheswm ei fod mewn lleoliad gofal. Mae Melbourne House yn falch o ddarparu ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal hirdymor, gofal byrdymor a hefyd gofal seibiant. Mae pentref Cross Hands yn cynnig digonedd o s... Gweld Lleoliad
 • Llys Newydd Care Home

  • 2019 Llys 2 768x433
  Mae Llys Newydd yn gartref gofal 34 gwely sydd wedi'i adeiladu'n bwrpasol ac sydd â'i diroedd ym mhentref Capel Hendre yn Nyffryn Aman. Dim ond 3 milltir i ffwrdd y mae Rhydaman a Cross Hands ac mae'n hawdd eu cyrraedd ar y bws. Mae'r tîm yn falch o gynnig gofal proffesiynol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn amgylchedd diogel, cyfforddus a chartrefol. Mae Llys Newydd yn darparu cymorth preswyl a chymorth gofal cof (dementia) drwy gyfrw... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Coed Care Home

  • Barchester2520 2520Hafan Y Coed2520 2520Web2520Quality 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.