Canlyniadau chwilio am:

 • Woodland Lodge Residential Care Home, Gumfreston.

  • Building
  Mae Cartref Gofal Woodland Lodge yn gartref gofal preswyl cyfeillgar bach i'r henoed, sy'n gofalu am 19 o drigolion, sydd ar gyrion tref poblogaidd Dinbych-y-pysgod. Lleolir y cartref yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio'n llawn ohoni, trwy fynd â thrigolion i atyniadau amrywiol a mannau harddwch. Mae Woodland Lodge yn eiddo preifat, ac mae gan y cyfarwyddwyr dros ugain mlynedd o brofiad yn y busnes gofalgar, ac maent yn ymro... Gweld Lleoliad
 • Llanfair Grange

  Rydym yn cynnig gofal hirdymor (a gofal seibiant) i breswylwyr sydd angen gofal i oedolion oedrannus neu leoliadau preswyl i henoed bregus eu meddwl (dementia). Rydym yn falch o'n henw da a hirfaith a gafodd ei feithrin drwy waith caled ar gyfer gofal proffesiynol a sensitif a ddarperir gan staff sydd wedi bod gyda ni ers llawer o flynyddoedd. Gyda llawer o staff sy'n siarad Cymraeg ac wedi'u hyfforddi'n drwyadl, rydym yn darparu gofal ystyrlon... Gweld Lleoliad
 • Ashdale Care Home

  ... Gweld Lleoliad
 • Bryn Illtyd Care Home

  Mae Bryn Illtyd yn gartref gofal sefydledig, wedi'i leoli ar ei diroedd preifat a thirluniedig ei hun mewn safle uchel, gyda golygfeydd panoramig yn edrych dros Fae Caerfyrddin a Phenrhyn Gŵyr. Mae'r adeilad yn dyddio i ddechrau'r ugeinfed ganrif a chafodd ei addasu’n gartref gofal preifat a'i gofrestru’n gyntaf yn 1986. Mae Bryn Illtyd wedi'i leoli ym mhentref Cymreig bychan Pen-bre, rhwng dwy prif dref Sir Gaerfyrddin, sef Caerfyrddin a ... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Coed Care Home

  ... Gweld Lleoliad
 • Ty Mair Care Home

  Cartref Gofal Tŷ Mair Mae Tŷ Mair wedi ymrwymo'n ddwfn i ddarparu gwasanaeth personol a gofalgar o ansawdd uchel. Ein nod yw creu amgylchedd diogel a gofalgar lle gall preswylwyr deimlo'n hyderus y bydd y gofal y maent yn ei dderbyn yn helpu i'w galluogi i fwynhau eu bywydau'n llawn. Rydym wedi ein lleoli yn ardal breswyl dawel Felinfoel, ar gyrion tref Llanelli. Mae arhosfan bysiau yn union y tu allan i'r cartref ac rydym yn agos at gys... Gweld Lleoliad
 • Maes-y-Felin Care Home

  Mae prif athroniaeth ein gofal ym Maes y Felin yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cefnogi iechyd corfforol, meddyliol a lles emosiynol preswylwyr, trwy hyrwyddo annibyniaeth a hawliau, i sicrhau bod gan drigolion lais a rheolaeth dros eu bywyd o ddydd i ddydd. Mae preswylwyr yn cael eu trin â pharch ac urddas lle mae practis yn sicrhau bod pob unigolyn yn cael ei ddiogelu rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac yn cael cymorth i ddatblygu ei botensial ... Gweld Lleoliad
 • Maesllewelyn Care Home

  Cyfleuster pwrpasol a agorodd yn 2006 gan ddisodli’r Cartref gwreiddiol a oedd wedi bod ar y safle ers y 1970au yw Maes Llewellyn. Mae’r Cartref wedi’i leoli oddi ar y brif stryd ym mhen pellaf Lôn yr Eglwys mewn gerddi deniadol drws nesaf i’r Parc. Mae’r Cartref wedi’i gofrestru i ddarparu llety ar gyfer hyd at 40 o bobl, gyda’r cyfleusterau wedi’u rhannu’n 5 uned dros ddau lawr. Ar y llawr gwaelod mae 8 gwely yn Uned Cawdo... Gweld Lleoliad
 • Caemaen Care Home

  Mae Caemaen yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn 1984. Dros y blynyddoedd y mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 30 o bobl ar sail barhaol a/neu dros dro. Mae hyn yn cynnwys darparu 2 gwely seibiant a 28 gwely pre... Gweld Lleoliad
 • Glyn Nest Baptist Home

  Grwp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i'r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe'i lleolir mewn man dymunol ac mae'n gyfleus i'r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 28 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i'r henoed sy'n dioddef o ddementia. Mae'r cartref yn croesawu pobl ... Gweld Lleoliad
 • Parc-y-Llyn Nursing and Rest Home

  Mae Parc-y-llyn wedi'i leoli yn unigryw ar ei dir ei hun yng nghefn gwlad hardd a heddychlon Sir Benfro. Ein nod bob amser yw creu awyrgylch hamddenol ym Mharc-y-llyn, lle y bo preswylwyr yn teimlo'n ymlaciedig ac yn fodlon. Rydym yn ceisio darparu'r gofal ychwanegol y mae rhai o'n preswylwyr ei angen ac yn ei werthfawrogi, gan ei wneud yn bosibl i ni barhau ein gofal hirdymor. Mae ffrindiau a theuluoedd y preswylwyr yn cael eu hannog i ystyr... Gweld Lleoliad
 • Cilymaenllwyd Care Home

  Mae ein Cartref mewn adeilad Sioraidd hyfryd Adeiladwyd yn wreiddiol gan adeilad yr Arglwyddes Stepney (Hanesyddol) ar gyrion Llanelli yng nghymuned ffyniannus Pwll yn edrych dros fae Llanelli. Cyfeiriad y cartref yw Cartref Gofal Cilymaenllwyd Beech Grove Pwll Llanelli SA15 4RB Sir Gaerfyrddin. Nod y cartref yw darparu gwasanaeth ar gyfer yr henoed dros 65 oed, sydd wedi'i anelu'n bennaf at ofalu am bobl hŷn a dementia / eiddil eu meddwl ac yn... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Waun

  Mae dau lawr i Hafan y Waun ac mae'n gartref i 90 o breswylwyr sy'n byw ar y llawr daear a 40 sy'n byw ar y llawr cyntaf. Mae ein holl breswylwyr yn derbyn gofal preswyl hirdymor ar gyfer dementia. Rydym hefyd yn cynnig "gofal seibiant", sef gwasanaeth i bobl sy'n dymuno aros gyda ni am y tymor byr. Mae gennym dîm proffesiynol o staff gofal a fydd yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich holl anghenion gofal yn cael eu diwallu. Rydym yn d... Gweld Lleoliad
 • The Graylyns Residential Home

  Mae The Graylyns wedi'i leoli yng ngogledd Sir Benfro, yn y canol rhwng Abergwaun, tref sirol Hwlffordd a dinas Tyddewi. Mae ein cartref wedi'i leoli ar ychydig dros hanner erw o dir, gyda golygfeydd hyfryd a phanoramig o’i gwmpas o gefn gwlad hardd Sir Benfro, gan gynnwys Mynydd Preseli. Mae The Graylyns yn addo cynnig y canlynol: • Darparu gofal o safon uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl hŷn. Ble mae eu llesian... Gweld Lleoliad
 • Meadows Nursing Home

  Mae Cartref Nyrsio Meadows yn gartref gofal wedi'i adeiladu'n bwrpasol ar ei dir ei hun ym mhentref Johnston yn agos at draethau lleol a Bryniau'r Preseli. Ym mhentref Johnston, ceir mynediad hawdd i gysylltiadau bysiau a threnau ac mae trefi Aberdaugleddau a Hwlffordd dim ond pum milltir i ffwrdd a gellir cael mynediad hawdd iddynt ar hyd yr A40. Adeilad deulawr yw Cartref Meadows a cheir mynediad lifft i'r llawr uchaf. I ddechrau, cafodd Mea... Gweld Lleoliad
 • testing page for Pembrokeshire Care Homes

  ... Gweld Lleoliad
 • Pen-Coed Care Home

  Mae Pen-coed yn gartref gofal cofrestredig â 25 gwely ar gyfer pobl hŷn, sy'n addas i letya grwpiau eraill o gleientiaid. Fe'i lleolwyd ym mhentref Wooden, Saundersfoot, 3.3 milltir o Ddinbych-y-pysgod a 4.7 milltir o Amroth. Mae gan y cartref dri chyfarwyddwr, sydd wedi bod yn gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol am dros 30 mlynedd ac maent yn ymrwymedig i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i bob preswyliwr yn y cartref. Annie Escot... Gweld Lleoliad
 • Blaenos House Nursing Home

  Mae Blaenos House wedi'i leoli ynghanol cefn gwlad gorllewin Cymru ychydig y tu allan i dref farchnad Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, gyda mynediad hawdd at Aberhonddu, Caerfyrddin a'r ardaloedd cyfagos. Mae'r cartref yn gyfleus ar gyfer nifer o gyfleusterau lleol fel siopau, tafarndai, llyfrgell, parc / lawnt fowlio a llwybrau bws a thrên. Mae'r cartref yn cael ei ailwampio ymhellach i wella'r llety a gynigir yn ein hystafelloedd sengl. Ma... Gweld Lleoliad
 • Waungron Mansion Residential Home

  Mae Waungron yn gyn-breswylfa Sioraidd bonheddwr, a leolir mewn pedair erw ar ddeg o gefn gwlad hardd Sir Benfro sy'n edrych dros dref hynafol Hendy-gwyn ar Daf gyda golygfeydd godidog at Fynydd Preseli. Wedi'i gofrestru ar gyfer 15 o breswylwyr hŷn, rydym yn gartref bach "tebyg i deulu" sy'n anelu at hyrwyddo annibyniaeth tra bo'n parchu anghenion corfforol, emosiynol ac ysbrydol unigolion. ... Gweld Lleoliad
 • The Haven Residential Home

  Mae The Haven wedi'i leoli mewn rhan breswyl, dawel hen sefydledig o'r dref a chafodd ei adeiladu yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif. Mae'r cartref yn glyd iawn, a chafodd ei adeiladu ar ddau lawr. Darperir mynedfa at y llawr cyntaf gan y ddau lifft, sy'n gallu cynnwys cadair olwyn yn hawdd os oes angen. At ei gilydd, rydym yn cynnig llety ar gyfer 28 o bobl. Yn y cartref, ceir uned 19 gwely ar gyfer henoed bregus eu meddwl. Er ei fod wedi'i ddyl... Gweld Lleoliad
 • Abermad Nursing Home Ltd

  CYFLWYNIAD Mae Abermad wedi'i leoli ar ei diroedd preifat ei hun ar gyrion pentrefi Llanfarian a Llanilar, i'r de ond o fewn mynediad hawdd i Aberystwyth a'r holl amwynderau a gynigir yno. Adeiladwyd Abermad yn 1870 fel plas preifat ac, erbyn hyn, mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Defnyddiwyd yr adeilad fel ysgol breifat am nifer o flynyddoedd cyn cael ei droi’n gartref nyrsio ryw 30 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Kim McKay yw perchennog y b... Gweld Lleoliad
 • Brynderwen Care Home Ltd

  Mae Cartref Gofal Brynderwen yn gartref preswyl a leolir ar gyrion tref Caerfyrddin. Mae'r cartref mewn pum erw o diroedd hardd mewn lleoliad tawel, lled wledig. Mae gan y cartref 23 ystafell wely ac mae'n darparu'r lefel uchaf o ofal a chymorth i bobl sydd fel arfer dros 65 oed ac sydd ag anghenion iechyd amrywiol, gan gynnwys unigolion sydd wedi cael diagnosis o ddementia. Mae'r cartref yn eiddo i Mr Tudur Williams a chaiff ei reoli gan... Gweld Lleoliad
 • Plas Cwmcynfelin Ltd.

  Mae Cartrefi Gofal Plas Cwmcynfelin Ltd yn wasanaeth gofal teuluol ger Clarach, tua dwy filltir o dref prifysgol a chyrchfan glan-y-môr Aberystwyth. Mae'r cyfadeilad yn cynnwys dau adeilad, sef y prif dŷ a'r coetsiws, ac mae'r ddau'n cynnig gofal nyrsio. Gallwn ddarparu llety ar gyfer hyd at 55 o bobl sy'n 40 mlwydd oed ac yn hŷn gydag anghenion gofal nyrsio: 33 yn y prif dŷ a 22 yn y coetsiws. Mae'r prif dŷ (Plasty Cwm) a'r coetsiws wedi'... Gweld Lleoliad
 • Woodfield Care Home

  Mae Woodfield yn gartref gofal diarffordd sy'n darparu gofal dementia arbenigol i 24 o bobl ac sydd wedi'i leoli ar gyrion tref boblogaidd Arberth. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Mae Woodfield wedi ymroi i ddarparu gofal o'r safon uchaf i'w holl breswylwyr. Yr ydym yn ymfalchïo yn ein henw da ym maes gofa... Gweld Lleoliad
 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.