Canlyniadau chwilio am:

 • RIDGEWAY NURSING HOME

  • DefaultImage
  Mae Ridgeway yn gartref sefydledig yn llawn cymeriad, sy'n cynnwys y prif dŷ, sydd â nifer o'i nodweddion gwreiddiol o hyd, a dau estyniad pellach a adeiladwyd yn bwrpasol. Mae wedi'i leoli ar ei dir preifat eang ei hun mewn lleoliad gwledig deng milltir i'r dwyrain o Hwlffordd. Mae wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer mynediad at draffordd yr M4 ac mae o fewn cyrraedd hawdd i Gaerfyrddin ac Abertawe. Agorwyd Ridgeway yn wreiddiol fel cartref go... Gweld Lleoliad
 • Cartref Annwyl Fan Care Home

  • cartref annwyl fan 70 768x510
  Mae Cartref Annwyl Fan yn gartref gofal wedi'i gynllunio'n arbennig sy'n cyfuno mentrau cynllunio arobryn â'r safonau uchaf o ofal preswyl, nyrsio a dementia. Yr hyn sy'n bwysig i Gartref Annwyl Fan yw creu awyrgylch cartrefol a hamddenol wrth ddarparu gofal o safon. Mae ein gofal sy'n canolbwyntio ar greu perthynas yn galluogi preswylwyr i barhau i wneud y pethau maen nhw bob amser wedi mwynhau eu gwneud – y pethau nad oedden nhw'n credu ... Gweld Lleoliad
 • Blaendyffryn Nursing Home

  • DefaultImage
  Mae'r cartref nyrsio Blaendyffryn wedi i leoli mewn amgylchedd gwledig sut yn 18 milltir ogled o Gaerfyrddin. Mae'r cartref yn adeilad hanesyddol hardd sydd wedi ei osod ymhlith tiroedd helaeth. Mae tua phum munud o Landysul, a thua 15 munud o dref farchnad Castellnewydd Emlyn, yn darparu mynediad hawdd i amwynderau lleol a gwasanaethau cymunedol. Mae Blaendyffryn wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ... Gweld Lleoliad
 • Glasfryn Nursing & Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Glasfryn yn gartref nyrsio a phreswyl sefydledig â 24 gwely y mae ei diroedd aeddfed yn darparu amgylchoedd heddychlon. Mae'r cartref yn union gyferbyn â Pharc Howard, sef parc poblogaidd sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. Rydym yn canolbwyntio ar ofal yr unigolyn i ddiwallu anghenion unigol. Mae defnyddwyr y gwasanaeth sy'n dod i Lasfryn i ymgartrefu'n cael eu parchu a'u grymuso i wneud dewisiadau unigol o ddydd i ddydd, gan ystyried ... Gweld Lleoliad
 • Hillside Care Home

  • DefaultImage
  Mae'r cartref yn darparu gofal preswyl, seibiant a chanolradd i oedolion hŷn. Mae gennym gyfanswm o 20 gwely, ac mae'r holl ystafelloedd yn rhai sengl. Byddwn yn asesu pob un yn unigol i sicrhau y gallwn ddiwallu eu hanghenion unigol yng Nghartref Hillside. Mae'r gwelyau gofal canolradd yn Hillside yn cysylltu â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ddarparu gwasanaeth ffisiotherapi a galwedigaethol pwrpasol bob wythnos. Mae'r cartref ar ddau lawr gyda ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Croeso Residential Home

  • 66785971 924973851172843 6407832682960519168 n
  ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Ael-Y-Bryn – The Caring People

  • DefaultImage
  Mae Cartref Ael-y-bryn yn gartref preswyl ar gyfer henoed bregus eu meddwl (dementia) wedi'i leoli ym Mhen-y-banc, Rhydaman. Ein nodau yw rhoi pwrpas ystyrlon i holl ddefnyddwyr ein gwasanaeth o fewn y gymuned ffyniannus, lle mae defnyddwyr y gwasanaeth, staff ac ymwelwyr yn uno i fwynhau bywyd. Anogir defnyddwyr y gwasanaeth sydd â diddordeb mewn dod i Gartref Ael-y-bryn i ymweld â'r cartref a chael blas ar lefel y gwasanaeth a'r awyrgylch. ... Gweld Lleoliad
 • Hafan Deg Residential Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Preswyl Hafan Deg wedi'i leoli yn nhref brifysgol Llanbedr Pont Steffan. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter cerdded byr i siopau, swyddfa bost, llwybrau bysiau, caffis, bwytai ac amwynderau lleol eraill. Mae'r cartref yn cynnig 20 o leoedd preswyl, gan gynnwys rhai tymor byr, dros dro, parhaol a gofal seibiant. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth gofal dydd ar gyfer uchafswm o ddau unigolyn. Mae canolfan ddydd hefyd wed... Gweld Lleoliad
 • Yr Hafod Residential Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Preswyl yr Hafod wedi'i leoli yn nhref hanesyddol Aberteifi. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter cerdded byr i’r siopau, llwybrau bysiau ac amwynderau lleol eraill, gan gynnwys pwll nofio, theatr, sinema a'r castell, sydd wedi'i adnewyddu'n ddiweddar ac sydd yn gyfagos ag afon Teifi. Mae'r cartref yn cynnig 28 o leoedd preswyl, gan gynnwys rhai tymor byr, dros dro, parhaol a gwely seibiant. Rydym yn darparu gofal ... Gweld Lleoliad
 • Pembroke Haven Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Pembroke Haven (Residential Homes) Ltd yn fusnes teulu lleol ac annibynnol sydd wedi bod yn darparu cymorth a gofal i'r henoed am dros 40 mlynedd. Mae'r cartref wedi'i adeiladu'n bwrpasol ac yn darparu lleoliad gofal preswyl ar gyfer pobl hŷn. Wedi'i leoli yn ardal Llanion yn Noc Penfro, mae'r cartref wedi’i leoli ar safle amlwg iawn sy'n edrych dros ddyfrffordd Aberdaugleddau. Mae Pembroke Haven yn darparu gofal preswyl i'r rheiny... Gweld Lleoliad
 • Caemaen Care Home

  • DefaultImage
  Mae Caemaen yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn 1984. Dros y blynyddoedd y mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 30 o bobl ar sail barhaol a/neu dros dro. Mae hyn yn cynnwys darparu 2 gwely seibiant a 28 gwely pre... Gweld Lleoliad
 • Plas Cwmcynfelin Ltd.

  • P8260247 768x576
  Mae Cartrefi Gofal Plas Cwmcynfelin Ltd yn wasanaeth gofal teuluol ger Clarach, tua dwy filltir o dref prifysgol a chyrchfan glan-y-môr Aberystwyth. Mae'r cyfadeilad yn cynnwys dau adeilad, sef y prif dŷ a'r coetsiws, ac mae'r ddau'n cynnig gofal nyrsio. Gallwn ddarparu llety ar gyfer hyd at 55 o bobl sy'n 40 mlwydd oed ac yn hŷn gydag anghenion gofal nyrsio: 33 yn y prif dŷ a 22 yn y coetsiws. Mae'r prif dŷ (Plasty Cwm) a'r coetsiws wedi'... Gweld Lleoliad
 • Blaenmarlais Care Home

  • Blaenmarlais Picture 768x576
  Mae Cartref Gofal Blaenmarlais yn blasty Cymreig traddodiadol wedi'i leoli ar ei erddi â wal o'u cwmpas a lawntiau aeddfed ei hun o ryw ddwy erw a hanner ychydig y tu allan i dref farchnad Arberth. Ein nod yw darparu gofal o safon wedi'i ddarparu gan bersonél o safon o fewn cyffiniau o safon. Rydym wedi ein cofrestru gydag AGC ar gyfer 24 unigolyn, mewn ystafelloedd sengl en suite. Mae Blaenmarlais yn rhan o fusnes teuluol ac mae’n gallu c... Gweld Lleoliad
 • Lynnefield Residential Home

  • LRH Outside Picture 2019 768x505
  Rydym yn fusnes teuluol ar gyfer 15 o unigolion. Mae Lynnefield ym mherchnogaeth Mr a Mrs Rusev sydd ar y safle bron bob dydd, maen nhw'n cael cymorth gan reolwr, tîm o uwch-ofalwyr a thîm amrywiol o staff gweithgareddau, gofal, domestig a'r gegin. Mae gan reolwr ein cartref dros 20 mlynedd o brofiad mewn lleoliadau gofal amrywiol. Mae hi'n rhan amlwg o'r gymuned leol, yn gadeirydd Fforwm Codi a Symud Sir Benfro ac yn drysorydd Dementia Fr... Gweld Lleoliad
 • Glyn Nest Baptist Home

  • DefaultImage
  Grwp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i'r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe'i lleolir mewn man dymunol ac mae'n gyfleus i'r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 28 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i'r henoed sy'n dioddef o ddementia. Mae'r cartref yn croesawu pobl ... Gweld Lleoliad
 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  • DefaultImage
  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad
 • Annedd Residential Care Home

  • P4080060
  Croeso i Gartref Preswyl Annedd Mae Annedd yn gartref preswyl bach a chyfeillgar sydd wedi cael ei adnewyddu'n llwyr yn ddiweddar gan y perchnogion presennol. Mae Annedd wedi'i leoli yn ardal drefol a thawel tref farchnad fach Llanybydder, sy'n agos at afon Teifi yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r cartref wedi'i leoli ar ei dir ei hun gyda golygfeydd gwledig o’r cefn gwlad cyfagos, ond o fewn cyrraedd hawdd at amwynderau lleol a gwasanaethau cymuned... Gweld Lleoliad
 • Blaenos House Nursing Home

  • 1404063908
  Mae Blaenos House wedi'i leoli ynghanol cefn gwlad gorllewin Cymru ychydig y tu allan i dref farchnad Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin, gyda mynediad hawdd at Aberhonddu, Caerfyrddin a'r ardaloedd cyfagos. Mae'r cartref yn gyfleus ar gyfer nifer o gyfleusterau lleol fel siopau, tafarndai, llyfrgell, parc / lawnt fowlio a llwybrau bws a thrên. Mae'r cartref yn cael ei ailwampio ymhellach i wella'r llety a gynigir yn ein hystafelloedd sengl. Ma... Gweld Lleoliad
 • Llanfair Grange

  • DefaultImage
  Rydym yn cynnig gofal hirdymor (a gofal seibiant) i breswylwyr sydd angen gofal i oedolion oedrannus neu leoliadau preswyl i henoed bregus eu meddwl (dementia). Rydym yn falch o'n henw da a hirfaith a gafodd ei feithrin drwy waith caled ar gyfer gofal proffesiynol a sensitif a ddarperir gan staff sydd wedi bod gyda ni ers llawer o flynyddoedd. Gyda llawer o staff sy'n siarad Cymraeg ac wedi'u hyfforddi'n drwyadl, rydym yn darparu gofal ystyrlon... Gweld Lleoliad
 • Cartref Preswyl Llys Fechan Residential Home

  • home 768x576
  Mae Llys Fechan yn gartref preswyl dan berchnogaeth teulu sydd wedi'i leoli ym mhentref Cross Hands. Cofrestrwyd y cartref ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o dan berchnogion presennol Andrew a Joanna Miles ym mis Awst 2007, er mwyn darparu gofal i 18 o breswylwyr, dynion a menywod, sy'n hŷn na 65 oed. Mae'r cartref, sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol, wedi'i leoli ar erw o dir amaethyddol gyda digon o ardaloedd i eistedd yn yr awyr agored i b... Gweld Lleoliad
 • Parc Wern Care Home

  • Parc Wern courtyard 768x576
  Mae Parc Wern wedi'i leoli'n gyfleus yn ardal lled wledig Pen-y-banc yn agos i Rydaman, ac, o'i leoliad aruchel, gellir mwynhau ei olygfeydd eang o’r cefn gwlad a mynyddoedd cyfagos. Mae gan y cartref iard ganolog gaeedig hyfryd, a gardd ag ardaloedd i eistedd ble gall preswylwyr ymlacio yn yr awyr agored. Mae Parc Wern yn cynnig amgylchedd cefnogol, cartrefol a modern ac mae pob ystafell wely a lolfa wedi'i chynllunio i sicrhau cyfforddusrwy... Gweld Lleoliad
 • Parc-y-Llyn Nursing and Rest Home

  • IMG 1222 768x552
  Mae Parc-y-llyn wedi'i leoli yn unigryw ar ei dir ei hun yng nghefn gwlad hardd a heddychlon Sir Benfro. Ein nod bob amser yw creu awyrgylch hamddenol ym Mharc-y-llyn, lle y bo preswylwyr yn teimlo'n ymlaciedig ac yn fodlon. Rydym yn ceisio darparu'r gofal ychwanegol y mae rhai o'n preswylwyr ei angen ac yn ei werthfawrogi, gan ei wneud yn bosibl i ni barhau ein gofal hirdymor. Mae ffrindiau a theuluoedd y preswylwyr yn cael eu hannog i ystyr... Gweld Lleoliad
 • Peniel House Care Home

  • IMG 20180910 084250 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • St.Teresa’s Rest Home, Fishguard

  • DefaultImage
  Mae St. Teresa's yn gartref preswyl ble mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu a lle mae ganddynt ddewis a rheolaeth dros eu bywydau. Mae St. Teresa's yn eiddo i’r Chwiorydd Trugaredd, y mae eu gwaith arbennig yn cynnwys dysgu, gofalu am bobl sâl / yr henoed, rhoi lloches i'r digartref, ac ymweld â charcharorion ac ati. Sefydlwyd y Chwiorydd yn Iwerddon yn 1831 gan ddynes ifanc o'r enw Catherine McAuley. Mae Cartref Gorffwy... Gweld Lleoliad
 • Caeglas Residential Home

  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.