Canlyniadau chwilio am:

 • Glanmarlais Residential Home

  • BQ3A8328 768x512
  Mae Cartref Gofal Glanmarlais wedi ymrwymo'n llwyr I hybu Hawliau'r preswylwyr a chydnabod fod pob un yn unigryw ac yn unigolion. Ein nod yw cynnig gwasanaeth sy'n arbenigol i'r unigolyn mewn modd sy'n canolbwyntio ar y person. Cyflawnir hyn rwy greu cynlluniau gofal sy'n adlewyrchu dymuniadau ac uchelgeisiau'r person, gan roi cyfle iddyn nhw leisio'u barn ar bob agwedd ar eu bywydau. Gan ddefnyddio'r dull hwn, byddwn ni'n galluogi nid yn analluo... Gweld Lleoliad
 • Pembroke Haven Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Pembroke Haven (Residential Homes) Ltd yn fusnes teulu lleol ac annibynnol sydd wedi bod yn darparu cymorth a gofal i'r henoed am dros 40 mlynedd. Mae'r cartref wedi'i adeiladu'n bwrpasol ac yn darparu lleoliad gofal preswyl ar gyfer pobl hŷn. Wedi'i leoli yn ardal Llanion yn Noc Penfro, mae'r cartref wedi’i leoli ar safle amlwg iawn sy'n edrych dros ddyfrffordd Aberdaugleddau. Mae Pembroke Haven yn darparu gofal preswyl i'r rheiny... Gweld Lleoliad
 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  • DefaultImage
  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad
 • Maes-y-Felin Care Home

  • Maes y felin
  Lleoliad Mae cartref gofal maes Y Felin wedi ei leoli yn ei erddi ei hun yn Nyffryn Teifi hardd, dim ond pellter byr o dref farchnad Llanybydder a Thref Prifysgol Llanbedr Pont Steffan. Mae'r trefi hyn yn hawdd eu cyrraedd drwy'r gwasanaethau lleol ' Bwc a bws ' ac yn cynnal llu o siopau a chyfleusterau, megis meddygfeydd meddygon teulu, gwnwyr gwallt, barbwyr, Llyfrgell, ciropodyddion, optegwyr, deintyddion, ffisiotherapyddion a fferyllfeydd. D... Gweld Lleoliad
 • Highgrove Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Highgrove wedi'i leoli mewn ardal breswyl yn nhref Hwlffordd, Sir Benfro. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer yr holl amwynderau hanfodol ac ond ychydig funudau i ffwrdd o forlin hardd Sir Benfro, gan gynnwys y Parc Cenedlaethol. Rydym yn falch o gynnig gofal i 29 o breswylwyr, gan eu galluogi i gynnal eu hurddas a'u hannibyniaeth. Rydym yn ymfalchïo am fod yn hyblyg ac am addasu i anghenion y preswylwyr. Rydym yn deall bod anghenion unigol... Gweld Lleoliad
 • Llwyndyrys Residential Home

  • IMG 0298 copy 768x555
  Lleolir Cartref Gofal Llwyndyrys mewn ardal odidog gerllaw afon Teifi, yn Llechryd, Ceredigion. Mae'r cartref yn gosod pwyslais cadarn ar ofal o safon sy'n "canolbwyntio ar yr unigolyn". Mae'r maenordy godidog, sydd wedi'i ymestyn yn sensitif i gynnal urddas y cartref, wedi'i osod mewn deg erw o dir. Mae'r cartref yn cynnig y cysur a'r awyrgylch y byddai rhywun yn dymuno ei ganfod gartref. Mae hyfforddiant ar bob lefel wedi bod yn ffactor allwe... Gweld Lleoliad
 • The Graylyns Residential Home

  • DefaultImage
  Mae The Graylyns wedi'i leoli yng ngogledd Sir Benfro, yn y canol rhwng Abergwaun, tref sirol Hwlffordd a dinas Tyddewi. Mae ein cartref wedi'i leoli ar ychydig dros hanner erw o dir, gyda golygfeydd hyfryd a phanoramig o’i gwmpas o gefn gwlad hardd Sir Benfro, gan gynnwys Mynydd Preseli. Mae The Graylyns yn addo cynnig y canlynol: • Darparu gofal o safon uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl hŷn. Ble mae eu llesian... Gweld Lleoliad
 • Park House Court Nursing Home

  • DefaultImage
  Rydym yn gartref sy'n cefnogi amrediad o anghenion gofal henoed. Ceir pedair ward, yn cynnwys ward ysbyty ar gyfer deg unigolyn, un arall sy'n cynnig cyfadeilad cymorth un-i-un ar gyfer gofal seibiant, un arall sy'n cefnogi problemau iechyd meddwl, a'r olaf ar gyfer pobl fregus. Mae ein gweithlu wedi'i hyfforddi'n llawn gyda llawer o wobrwyon (rhai yn ddigymell), gan adlewyrchu ein gallu i ymateb i gynllun gofal personol pob preswylydd newydd. Ma... Gweld Lleoliad
 • Ty Mair Care Home

  • IMG 20190424 WA0000
  Cartref Gofal Tŷ Mair Mae Tŷ Mair wedi ymrwymo'n ddwfn i ddarparu gwasanaeth personol a gofalgar o ansawdd uchel. Ein nod yw creu amgylchedd diogel a gofalgar lle gall preswylwyr deimlo'n hyderus y bydd y gofal y maent yn ei dderbyn yn helpu i'w galluogi i fwynhau eu bywydau'n llawn. Rydym wedi ein lleoli yn ardal breswyl dawel Felinfoel, ar gyrion tref Llanelli. Mae arhosfan bysiau yn union y tu allan i'r cartref ac rydym yn agos at gys... Gweld Lleoliad
 • Safe Haven Care Ltd

  • DefaultImage
  Mae Apley Lodge yn gartref gofal preswyl a leolir ynghanol Doc Penfro gyferbyn â’r brif orsaf reilffordd. Mae'r cartref yn elwa ar fod yn agos at y siopau a'r holl gyfleusterau lleol. Mae ein staff gofal amser llawn wedi cael eu hyfforddi i helpu'r rhai sy'n cael trafferthion ymdopi gartref ar eu pennau eu hunain ac sydd angen y diogelwch a geir yn sgil cael rhywun i'w cynorthwyo gyda'u bywydau dyddiol. Gallant gynorthwyo gyda gwisgo, ymolc... Gweld Lleoliad
 • Havenhurst residential home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Havenhurst yn darparu cymorth ar gyfer oedolion hŷn sydd â thrafferthion gwybyddol, dementia a phroblemau iechyd meddwl eraill. Mae Havenhurst yn darparu saith gwely asesiad, saith gwely seibiant a chwe gwely gofal hirdymor. - Mae 20 ystafell wely sengl. - Nid yw Cartref Havenhurst yn benodol ar gyfer un rhyw. - Bydd pob unigolyn yn cael asesiad i sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu diwallu ei anghenion. - Mae Cartref Havenhur... Gweld Lleoliad
 • St.Teresa’s Rest Home, Fishguard

  • DefaultImage
  Mae St. Teresa's yn gartref preswyl ble mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu a lle mae ganddynt ddewis a rheolaeth dros eu bywydau. Mae St. Teresa's yn eiddo i’r Chwiorydd Trugaredd, y mae eu gwaith arbennig yn cynnwys dysgu, gofalu am bobl sâl / yr henoed, rhoi lloches i'r digartref, ac ymweld â charcharorion ac ati. Sefydlwyd y Chwiorydd yn Iwerddon yn 1831 gan ddynes ifanc o'r enw Catherine McAuley. Mae Cartref Gorffwy... Gweld Lleoliad
 • Peniel House Care Home

  • IMG 20180910 084250 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • Waungron Mansion Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Waungron yn gyn-breswylfa Sioraidd bonheddwr, a leolir mewn pedair erw ar ddeg o gefn gwlad hardd Sir Benfro sy'n edrych dros dref hynafol Hendy-gwyn ar Daf gyda golygfeydd godidog at Fynydd Preseli. Wedi'i gofrestru ar gyfer 15 o breswylwyr hŷn, rydym yn gartref bach "tebyg i deulu" sy'n anelu at hyrwyddo annibyniaeth tra bo'n parchu anghenion corfforol, emosiynol ac ysbrydol unigolion. ... Gweld Lleoliad
 • Yr Hafod Residential Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Preswyl yr Hafod wedi'i leoli yn nhref hanesyddol Aberteifi. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter cerdded byr i’r siopau, llwybrau bysiau ac amwynderau lleol eraill, gan gynnwys pwll nofio, theatr, sinema a'r castell, sydd wedi'i adnewyddu'n ddiweddar ac sydd yn gyfagos ag afon Teifi. Mae'r cartref yn cynnig 28 o leoedd preswyl, gan gynnwys rhai tymor byr, dros dro, parhaol a gwely seibiant. Rydym yn darparu gofal ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Annwyl Fan Care Home

  • cartref annwyl fan 70 768x510
  Mae Cartref Annwyl Fan yn gartref gofal wedi'i gynllunio'n arbennig sy'n cyfuno mentrau cynllunio arobryn â'r safonau uchaf o ofal preswyl, nyrsio a dementia. Yr hyn sy'n bwysig i Gartref Annwyl Fan yw creu awyrgylch cartrefol a hamddenol wrth ddarparu gofal o safon. Mae ein gofal sy'n canolbwyntio ar greu perthynas yn galluogi preswylwyr i barhau i wneud y pethau maen nhw bob amser wedi mwynhau eu gwneud – y pethau nad oedden nhw'n credu ... Gweld Lleoliad
 • Erwhir Care Home

  • DefaultImage
  Agorodd Erwhir fel cartref i'r henoed ym mis Mai 1988. Mae'n adeilad mawreddog sydd ar ei dir ei hun yn agos at ganol y dref. Er ei fod wedi'i adeiladu'n wreiddiol yn ystod blynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf fel dau dŷ pâr, mae wedi'i foderneiddio'n drwyadl ac, o'r tu allan, mae'n ymddangos fel pe bai'n un adeilad erioed. Mae gwres canolog yn y cartref a gosodwyd lifft er mwyn galluogi defnyddwyr gwasanaeth ac ymwelwyr sy'n cael anawsterau... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Coed Care Home

  • Barchester2520 2520Hafan Y Coed2520 2520Web2520Quality 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • Llanfair Grange

  • DefaultImage
  Rydym yn cynnig gofal hirdymor (a gofal seibiant) i breswylwyr sydd angen gofal i oedolion oedrannus neu leoliadau preswyl i henoed bregus eu meddwl (dementia). Rydym yn falch o'n henw da a hirfaith a gafodd ei feithrin drwy waith caled ar gyfer gofal proffesiynol a sensitif a ddarperir gan staff sydd wedi bod gyda ni ers llawer o flynyddoedd. Gyda llawer o staff sy'n siarad Cymraeg ac wedi'u hyfforddi'n drwyadl, rydym yn darparu gofal ystyrlon... Gweld Lleoliad
 • Melbourne House Care Home LTD

  • library
  Mae Melbourne House wedi bod yn gartref preswyl y sefydliad ers 1996. Mae'r tîm gofal yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth gofal proffesiynol iawn ar gyfer yr henoed, gyda dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn hytrach na'r rheswm ei fod mewn lleoliad gofal. Mae Melbourne House yn falch o ddarparu ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal hirdymor, gofal byrdymor a hefyd gofal seibiant. Mae pentref Cross Hands yn cynnig digonedd o s... Gweld Lleoliad
 • Ashley Court Care

  • ashley court care llanelli 768x512
  Mae Ashley Court Care yn gartref sy'n cynnwys 47 gwely ac yn eiddo i Premier 1 Healthcare. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol tref Llanelli ac o fewn deg munud ar droed i siopau ac amwynderau. Mae cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus gwych â'r cartref. Yn Ashley Court Care, mae ein prif bwyslais ar ansawdd bywyd cleient. Ein hethos yw, os yw person yn heini, yn fodlon ac yn mwynhau ei fywyd o ddydd i ddydd, bydd yn byw bywyd llewyrchus hi... Gweld Lleoliad
 • CARLTON HOUSE RESIDENTIAL CARE HOME,LLANON ,

  • DefaultImage
  Mae Carlton House yn gartref gofal preswyl mewn safle aruchel gyda golygfeydd panoramig dros bentref Llan-non a Bae Ceredigion. Mae'r lawntiau a'r gerddi yn y blaen a'r cefn yn ddelfrydol ar gyfer eistedd yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf. Ceir 16 ystafell wely, ac mae cyfleusterau en suite yn y rhan fwyaf, yn ymestyn dros dri llawr. Ceir lifftiau i deithwyr i bob llawr. Rydym wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o "gartref oddi cartref" a... Gweld Lleoliad
 • Allt Y Mynydd

  • image 1 2 768x576
  Mae Cartref Nyrsio Allt-y-mynydd yn gartref nyrsio cyffredinol â 44 gwely ac wedi'i adeiladu’n bwrpasol ac mae’n cwmpasu pob agwedd ar ofal preswyl, nyrsio a phreswyl dementia. Mae gan y cartref diroedd helaeth wedi'u lleoli yng Nghoedwig Brechfa yn edrych dros ddyffryn pictiwrésg Cwm Duar, yng nghalon cefn gwlad hyfryd Cymru. Mae'r ardal leol yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt lleol, ac mae wedi'i lleoli dim ond tair milltir y tu allan i Lan... Gweld Lleoliad
 • Annedd Residential Care Home

  • P4080060
  Croeso i Gartref Preswyl Annedd Mae Annedd yn gartref preswyl bach a chyfeillgar sydd wedi cael ei adnewyddu'n llwyr yn ddiweddar gan y perchnogion presennol. Mae Annedd wedi'i leoli yn ardal drefol a thawel tref farchnad fach Llanybydder, sy'n agos at afon Teifi yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r cartref wedi'i leoli ar ei dir ei hun gyda golygfeydd gwledig o’r cefn gwlad cyfagos, ond o fewn cyrraedd hawdd at amwynderau lleol a gwasanaethau cymuned... Gweld Lleoliad
 • Plas Y Dderwen – Barchester Healthcare

  • 20005012PLAZ 1
  Mae Plas-y-dderwen yn ymfalchïo yn darparu gwasanaethau o safon uchel i unigolion y mae arnynt angen gofal nyrsio, preswyl a dementia. Rydym yn ymgymryd ag asesiadau cadarn i sicrhau y caiff anghenion preswylwyr eu diwallu drwy gynllunio gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac rydym yn hyrwyddo pwysigrwydd dewis, urddas a pharch ar bob adeg. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau y cyflawnir y canlyniadau go... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.