Holl Gartrefi Gofal


 • Llys Y Bryn Care Home

  Mae Cartref Gofal Preswyl Llys y Bryn yn gartref gofal pwrpasol yng nghymuned y Bryn/Llwynhendy, Llanelli. Lleolir y Cartref mewn ardal breswyl ac mae canolfan tai gwarchod (Tŷ'r Gelli) a chyfleuster gwasanaeth dydd (Gwasanaethau Dydd Croesffyrdd a Llys y Bryn) yn gysylltiedig ag ef. Adeiladwyd y Cartref gwreiddiol ar ddiwedd y 1980au ac mae wedi elwa ar raglen o waith gwella ac ailddatblygu. Ychwanegwyd estyniad yn 2007. Mae Llys y Bryn wedi... Gweld Lleoliad
 • CARLTON HOUSE RESIDENTIAL CARE HOME,LLANON ,

  Mae Carlton House yn gartref gofal preswyl mewn safle aruchel gyda golygfeydd panoramig dros bentref Llan-non a Bae Ceredigion. Mae'r lawntiau a'r gerddi yn y blaen a'r cefn yn ddelfrydol ar gyfer eistedd yn yr awyr agored yn ystod misoedd yr haf. Ceir 16 ystafell wely, ac mae cyfleusterau en suite yn y rhan fwyaf, yn ymestyn dros dri llawr. Ceir lifftiau i deithwyr i bob llawr. Rydym wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o "gartref oddi cartref" a... Gweld Lleoliad
 • Maesllewelyn Care Home

  Cyfleuster pwrpasol a agorodd yn 2006 gan ddisodli’r Cartref gwreiddiol a oedd wedi bod ar y safle ers y 1970au yw Maes Llewellyn. Mae’r Cartref wedi’i leoli oddi ar y brif stryd ym mhen pellaf Lôn yr Eglwys mewn gerddi deniadol drws nesaf i’r Parc. Mae’r Cartref wedi’i gofrestru i ddarparu llety ar gyfer hyd at 40 o bobl, gyda’r cyfleusterau wedi’u rhannu’n 5 uned dros ddau lawr. Ar y llawr gwaelod mae 8 gwely yn Uned Cawdo... Gweld Lleoliad
 • Hillside Care Home

  Mae'r cartref yn darparu gofal preswyl, seibiant a chanolradd i oedolion hŷn. Mae gennym gyfanswm o 20 gwely, ac mae'r holl ystafelloedd yn rhai sengl. Byddwn yn asesu pob un yn unigol i sicrhau y gallwn ddiwallu eu hanghenion unigol yng Nghartref Hillside. Mae'r gwelyau gofal canolradd yn Hillside yn cysylltu â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ddarparu gwasanaeth ffisiotherapi a galwedigaethol pwrpasol bob wythnos. Mae'r cartref ar ddau lawr gyda ... Gweld Lleoliad
  ... Gweld Lleoliad
 • The Graylyns Residential Home

  Mae The Graylyns wedi'i leoli yng ngogledd Sir Benfro, yn y canol rhwng Abergwaun, tref sirol Hwlffordd a dinas Tyddewi. Mae ein cartref wedi'i leoli ar ychydig dros hanner erw o dir, gyda golygfeydd hyfryd a phanoramig o’i gwmpas o gefn gwlad hardd Sir Benfro, gan gynnwys Mynydd Preseli. Mae The Graylyns yn addo cynnig y canlynol: • Darparu gofal o safon uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl hŷn. Ble mae eu llesian... Gweld Lleoliad
 • Blaendyffryn Nursing Home

  Mae'r cartref nyrsio Blaendyffryn wedi i leoli mewn amgylchedd gwledig sut yn 18 milltir ogled o Gaerfyrddin. Mae'r cartref yn adeilad hanesyddol hardd sydd wedi ei osod ymhlith tiroedd helaeth. Mae tua phum munud o Landysul, a thua 15 munud o dref farchnad Castellnewydd Emlyn, yn darparu mynediad hawdd i amwynderau lleol a gwasanaethau cymunedol. Mae Blaendyffryn wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Ael-Y-Bryn – The Caring People

  Mae Cartref Ael-y-bryn yn gartref preswyl ar gyfer henoed bregus eu meddwl (dementia) wedi'i leoli ym Mhen-y-banc, Rhydaman. Ein nodau yw rhoi pwrpas ystyrlon i holl ddefnyddwyr ein gwasanaeth o fewn y gymuned ffyniannus, lle mae defnyddwyr y gwasanaeth, staff ac ymwelwyr yn uno i fwynhau bywyd. Anogir defnyddwyr y gwasanaeth sydd â diddordeb mewn dod i Gartref Ael-y-bryn i ymweld â'r cartref a chael blas ar lefel y gwasanaeth a'r awyrgylch. ... Gweld Lleoliad
 • Bryntirion Resource Centre, Tregaron

  Mae Canolfan Adnoddau Bryntirion wedi'i lleoli ar gyrion tref farchnad fach Tregaron, ardal o brydferthwch rhagorol, yng nghalon gorllewin Cymru. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter agos i siopau, swyddfa bost, caffis, bwytai ac amwynderau eraill. Mae gwasanaeth bws bob dwy awr i drefi cyfagos Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth sy'n weithredol am chwe diwrnod yr wythnos. Mae'r cartref yn gartref preswyl 15 gwely sy'n darparu llet... Gweld Lleoliad
  ... Gweld Lleoliad
 • Ashley Court Care

  Mae Ashley Court Care yn gartref sy'n cynnwys 47 gwely ac yn eiddo i Premier 1 Healthcare. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol tref Llanelli ac o fewn deg munud ar droed i siopau ac amwynderau. Mae cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus gwych â'r cartref. Yn Ashley Court Care, mae ein prif bwyslais ar ansawdd bywyd cleient. Ein hethos yw, os yw person yn heini, yn fodlon ac yn mwynhau ei fywyd o ddydd i ddydd, bydd yn byw bywyd llewyrchus hi... Gweld Lleoliad
 • Melbourne House Care Home LTD

  Mae Melbourne House wedi bod yn gartref preswyl y sefydliad ers 1996. Mae'r tîm gofal yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth gofal proffesiynol iawn ar gyfer yr henoed, gyda dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn hytrach na'r rheswm ei fod mewn lleoliad gofal. Mae Melbourne House yn falch o ddarparu ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal hirdymor, gofal byrdymor a hefyd gofal seibiant. Mae pentref Cross Hands yn cynnig digonedd o s... Gweld Lleoliad
 • Abermad Nursing Home Ltd

  CYFLWYNIAD Mae Abermad wedi'i leoli ar ei diroedd preifat ei hun ar gyrion pentrefi Llanfarian a Llanilar, i'r de ond o fewn mynediad hawdd i Aberystwyth a'r holl amwynderau a gynigir yno. Adeiladwyd Abermad yn 1870 fel plas preifat ac, erbyn hyn, mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Defnyddiwyd yr adeilad fel ysgol breifat am nifer o flynyddoedd cyn cael ei droi’n gartref nyrsio ryw 30 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Kim McKay yw perchennog y b... Gweld Lleoliad
 • Havenhurst residential home

  Mae Cartref Havenhurst yn darparu cymorth ar gyfer oedolion hŷn sydd â thrafferthion gwybyddol, dementia a phroblemau iechyd meddwl eraill. Mae Havenhurst yn darparu saith gwely asesiad, saith gwely seibiant a chwe gwely gofal hirdymor. - Mae 20 ystafell wely sengl. - Nid yw Cartref Havenhurst yn benodol ar gyfer un rhyw. - Bydd pob unigolyn yn cael asesiad i sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu diwallu ei anghenion. - Mae Cartref Havenhur... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Waun

  Mae dau lawr i Hafan y Waun ac mae'n gartref i 90 o breswylwyr sy'n byw ar y llawr daear a 40 sy'n byw ar y llawr cyntaf. Mae ein holl breswylwyr yn derbyn gofal preswyl hirdymor ar gyfer dementia. Rydym hefyd yn cynnig "gofal seibiant", sef gwasanaeth i bobl sy'n dymuno aros gyda ni am y tymor byr. Mae gennym dîm proffesiynol o staff gofal a fydd yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich holl anghenion gofal yn cael eu diwallu. Rydym yn d... Gweld Lleoliad
 • East Park Care Centre

  Cartref gofal preswyl ar gyfer oedolion o 40 oed... Gweld Lleoliad
 • Rickeston Mill Care Home

  Mae Cartref Nyrsio Rickeston Mill wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mewn lleoliad heddychlon ar Rickeston Bridge. Mae o fewn cyrraedd hawdd i Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Dale a phentrefi hyfryd eraill gyda llawer o fwytai, orielau, siopau a thafarndai lleol. Mae yna hefyd nifer o gyrsiau golff, teithiau cefn gwlad a natur gyda mynediad i'r Llwybr Costal ac wrth gwrs ein traethau hardd a'r môr. Yn Rickeston rydym yn... Gweld Lleoliad
 • Affalon House

  Mae Affalon House yn adeilad cyfnod dau lawr deniadol, a gofrestrwyd yn gyntaf fel cartref gofal gyda nyrsio ar 11 Awst 1989. Mae wedi'i leoli'n agos i ganol tref Llanelli ac mae modd ei gyrraedd yn hawdd drwy drafnidiaeth gyhoeddus a chysylltiadau ffyrdd ardderchog, gan gynnwys yr M4. Mae cymuned Gymreig glos ble mae gwerthoedd teulu traddodiadol yn parhau'n gryf ac mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf i nifer o aelodau'r gymuned. Mae nifer o'r ... Gweld Lleoliad
 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad
 • Y Plas Care Home

  Mae Y Plas yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn 1981. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 30 o bobl yr aseswyd bod angen lleoliad gofal preswyl tymor hir arnynt. Mae'r llety yn cael ei ddarpar... Gweld Lleoliad
 • Plas Y Dderwen – Barchester Healthcare

  Mae Plas-y-dderwen yn ymfalchïo yn darparu gwasanaethau o safon uchel i unigolion y mae arnynt angen gofal nyrsio, preswyl a dementia. Rydym yn ymgymryd ag asesiadau cadarn i sicrhau y caiff anghenion preswylwyr eu diwallu drwy gynllunio gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac rydym yn hyrwyddo pwysigrwydd dewis, urddas a pharch ar bob adeg. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau y cyflawnir y canlyniadau go... Gweld Lleoliad
 • Blaenmarlais Care Home

  Mae Cartref Gofal Blaenmarlais yn blasty Cymreig traddodiadol wedi'i leoli ar ei erddi â wal o'u cwmpas a lawntiau aeddfed ei hun o ryw ddwy erw a hanner ychydig y tu allan i dref farchnad Arberth. Ein nod yw darparu gofal o safon wedi'i ddarparu gan bersonél o safon o fewn cyffiniau o safon. Rydym wedi ein cofrestru gydag AGC ar gyfer 24 unigolyn, mewn ystafelloedd sengl en suite. Mae Blaenmarlais yn rhan o fusnes teuluol ac mae’n gallu c... Gweld Lleoliad
 • Cartref Tregerddan Residential Care Home

  Mae Cartref Preswyl Tregerddan wedi'i leoli ym mhentref Bow Street, i'r gogledd o Aberystwyth. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter cerdded byr i siop y pentref, llwybrau bysiau ac amwynderau lleol eraill. Mae'r cartref yn cynnig 28 o leoedd preswyl, gan gynnwys rhai tymor byr, dros dro, parhaol a gofal seibiant. Caiff ystafelloedd gwely eu lleoli ar ddau lawr. Rydym hefyd yn darparu nifer bach o gyfleoedd gofal dydd. Rydym yn da... Gweld Lleoliad
 • Glanmorfa Care Home

  Mae Glanmorfa yn lletya'r holl breswylwyr mewn ystafelloedd sengl ac mae cyfleusterau en suite mewn naw ystafell ac mae dwy ardal lolfa ar gael i'r preswylwyr eu defnyddio. Mae'r gerddi wedi cael eu cynllunio i ysgogi ac annog defnyddwyr gwasanaeth i ddefnyddio'r gofod yn yr awyr agored gydag arogl planhigion a pherlysiau a sŵn byd natur. Maent yn annog defnyddwyr gwasanaeth i roi gymaint o fewnbwn i'r ardal yn yr ardd ag y bônt yn ei ddymun... Gweld Lleoliad
 • Glasfryn Nursing & Residential Home

  Mae Glasfryn yn gartref nyrsio a phreswyl sefydledig â 24 gwely y mae ei diroedd aeddfed yn darparu amgylchoedd heddychlon. Mae'r cartref yn union gyferbyn â Pharc Howard, sef parc poblogaidd sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. Rydym yn canolbwyntio ar ofal yr unigolyn i ddiwallu anghenion unigol. Mae defnyddwyr y gwasanaeth sy'n dod i Lasfryn i ymgartrefu'n cael eu parchu a'u grymuso i wneud dewisiadau unigol o ddydd i ddydd, gan ystyried ... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.