Holl Gartrefi Gofal


 • Y Bwthyn Care Home

  • DefaultImage
  Mae Y Bwthyn yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn y 1970au. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 32 o bobl ar sail dros dro a pharhaol. Mae hyn yn cynnwys darparu 3 gwely seibiant, 13 gwely ar g... Gweld Lleoliad
 • Abermad Nursing Home Ltd

  • DefaultImage
  CYFLWYNIAD Mae Abermad wedi'i leoli ar ei diroedd preifat ei hun ar gyrion pentrefi Llanfarian a Llanilar, i'r de ond o fewn mynediad hawdd i Aberystwyth a'r holl amwynderau a gynigir yno. Adeiladwyd Abermad yn 1870 fel plas preifat ac, erbyn hyn, mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Defnyddiwyd yr adeilad fel ysgol breifat am nifer o flynyddoedd cyn cael ei droi’n gartref nyrsio ryw 30 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Kim McKay yw perchennog y b... Gweld Lleoliad
 • Woodfield Care Home

  • Woodfield findaplace1 768x576
  Mae Woodfield yn gartref gofal diarffordd sy'n darparu gofal dementia arbenigol i 24 o bobl ac sydd wedi'i leoli ar gyrion tref boblogaidd Arberth. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Mae Woodfield wedi ymroi i ddarparu gofal o'r safon uchaf i'w holl breswylwyr. Yr ydym yn ymfalchïo yn ein henw da ym maes gofa... Gweld Lleoliad
 • Awel Tywi Care Home

  • DefaultImage
  Mae Awel Tywi yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn y 1970au. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon uchel i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 38 o bobl ar sail barhaol a/neu dros dro. Mae hyn yn cynnwys darparu 1 wely seibiant, 8 gwely ... Gweld Lleoliad
 • Glyn Nest Baptist Home

  • DefaultImage
  Grwp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i'r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe'i lleolir mewn man dymunol ac mae'n gyfleus i'r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 28 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i'r henoed sy'n dioddef o ddementia. Mae'r cartref yn croesawu pobl ... Gweld Lleoliad
 • Towy Castle Care Home

  • TC size12 1 768x384
  Mae Cartref Gofal Towy Castle yn blasty o'r ddeunawfed ganrif sydd wedi'i drawsnewid yn hardd a'i leoli mewn tair erw o diroedd preifat gyda golygfeydd godidog o aber afon Tywi o'i amgylch. Mae'r cartref a gaiff ei redeg gan deulu yn darparu amrediad o becynnau gofal hyblyg a phwrpasol ar gyfer gofal preswyl hirdymor a gofal dydd. Yn ogystal, ychwanegwyd uned gofal dementia arbenigol a adeiladwyd yn bwrpasol i'r cartref yn 2012. Mae'r staff y... Gweld Lleoliad
 • Safe Haven Care Ltd

  • DefaultImage
  Mae Apley Lodge yn gartref gofal preswyl a leolir ynghanol Doc Penfro gyferbyn â’r brif orsaf reilffordd. Mae'r cartref yn elwa ar fod yn agos at y siopau a'r holl gyfleusterau lleol. Mae ein staff gofal amser llawn wedi cael eu hyfforddi i helpu'r rhai sy'n cael trafferthion ymdopi gartref ar eu pennau eu hunain ac sydd angen y diogelwch a geir yn sgil cael rhywun i'w cynorthwyo gyda'u bywydau dyddiol. Gallant gynorthwyo gyda gwisgo, ymolc... Gweld Lleoliad
  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad
 • Brynderwen Care Home Ltd

  • brynderwen 768x374
  Mae Cartref Gofal Brynderwen yn gartref preswyl a leolir ar gyrion tref Caerfyrddin. Mae'r cartref mewn pum erw o diroedd hardd mewn lleoliad tawel, lled wledig. Mae gan y cartref 23 ystafell wely ac mae'n darparu'r lefel uchaf o ofal a chymorth i bobl sydd fel arfer dros 65 oed ac sydd ag anghenion iechyd amrywiol, gan gynnwys unigolion sydd wedi cael diagnosis o ddementia. Mae'r cartref yn eiddo i Mr Tudur Williams a chaiff ei reoli gan... Gweld Lleoliad
 • testing page for Pembrokeshire Care Homes

  • DefaultImage
  ... Gweld Lleoliad
 • Langton Hall

  • IMG 0053 002
  ... Gweld Lleoliad
 • Rickeston Mill Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Nyrsio Rickeston Mill wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mewn lleoliad heddychlon ar Rickeston Bridge. Mae o fewn cyrraedd hawdd i Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Dale a phentrefi hyfryd eraill gyda llawer o fwytai, orielau, siopau a thafarndai lleol. Mae yna hefyd nifer o gyrsiau golff, teithiau cefn gwlad a natur gyda mynediad i'r Llwybr Costal ac wrth gwrs ein traethau hardd a'r môr. Yn Rickeston rydym yn... Gweld Lleoliad
 • Highgrove Residential Home

  • DefaultImage
  Mae Highgrove wedi'i leoli mewn ardal breswyl yn nhref Hwlffordd, Sir Benfro. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer yr holl amwynderau hanfodol ac ond ychydig funudau i ffwrdd o forlin hardd Sir Benfro, gan gynnwys y Parc Cenedlaethol. Rydym yn falch o gynnig gofal i 29 o breswylwyr, gan eu galluogi i gynnal eu hurddas a'u hannibyniaeth. Rydym yn ymfalchïo am fod yn hyblyg ac am addasu i anghenion y preswylwyr. Rydym yn deall bod anghenion unigol... Gweld Lleoliad
 • RIDGEWAY NURSING HOME

  • DefaultImage
  Mae Ridgeway yn gartref sefydledig yn llawn cymeriad, sy'n cynnwys y prif dŷ, sydd â nifer o'i nodweddion gwreiddiol o hyd, a dau estyniad pellach a adeiladwyd yn bwrpasol. Mae wedi'i leoli ar ei dir preifat eang ei hun mewn lleoliad gwledig deng milltir i'r dwyrain o Hwlffordd. Mae wedi'i leoli'n gyfleus ar gyfer mynediad at draffordd yr M4 ac mae o fewn cyrraedd hawdd i Gaerfyrddin ac Abertawe. Agorwyd Ridgeway yn wreiddiol fel cartref go... Gweld Lleoliad
 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  • DefaultImage
  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad
 • Dol Y Felin Care Home

  • DefaultImage
  Mae Dolyfelin yn gartref gofal pwrpasol a agorwyd yn y 1970au. Dros y blynyddoedd mae wedi elwa ar waith gwella ac adnewyddu sylweddol gan ymdrechu bob amser i gynnal llety a chyfleusterau o safon dda i ddiwallu anghenion gofal a chwrdd â disgwyliadau'r bobl sy’n byw yno. Mae'r Cartref wedi'i gofrestru i ddarparu gofal a chymorth ar gyfer hyd at 33 o bobl ar sail dros dro neu barhaol. Mae hyn yn cynnwys darparu 1 wely seibiant, 8 gwely ar ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Preswyl Llys Fechan Residential Home

  • home 768x576
  Mae Llys Fechan yn gartref preswyl dan berchnogaeth teulu sydd wedi'i leoli ym mhentref Cross Hands. Cofrestrwyd y cartref ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o dan berchnogion presennol Andrew a Joanna Miles ym mis Awst 2007, er mwyn darparu gofal i 18 o breswylwyr, dynion a menywod, sy'n hŷn na 65 oed. Mae'r cartref, sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol, wedi'i leoli ar erw o dir amaethyddol gyda digon o ardaloedd i eistedd yn yr awyr agored i b... Gweld Lleoliad
 • The Graylyns Residential Home

  • DefaultImage
  Mae The Graylyns wedi'i leoli yng ngogledd Sir Benfro, yn y canol rhwng Abergwaun, tref sirol Hwlffordd a dinas Tyddewi. Mae ein cartref wedi'i leoli ar ychydig dros hanner erw o dir, gyda golygfeydd hyfryd a phanoramig o’i gwmpas o gefn gwlad hardd Sir Benfro, gan gynnwys Mynydd Preseli. Mae The Graylyns yn addo cynnig y canlynol: • Darparu gofal o safon uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl hŷn. Ble mae eu llesian... Gweld Lleoliad
 • Bryntirion Resource Centre, Tregaron

  • DefaultImage
  Mae Canolfan Adnoddau Bryntirion wedi'i lleoli ar gyrion tref farchnad fach Tregaron, ardal o brydferthwch rhagorol, yng nghalon gorllewin Cymru. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter agos i siopau, swyddfa bost, caffis, bwytai ac amwynderau eraill. Mae gwasanaeth bws bob dwy awr i drefi cyfagos Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth sy'n weithredol am chwe diwrnod yr wythnos. Mae'r cartref yn gartref preswyl 15 gwely sy'n darparu llet... Gweld Lleoliad
 • The Haven Residential Home

  • DefaultImage
  Mae The Haven wedi'i leoli mewn rhan breswyl, dawel hen sefydledig o'r dref a chafodd ei adeiladu yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif. Mae'r cartref yn glyd iawn, a chafodd ei adeiladu ar ddau lawr. Darperir mynedfa at y llawr cyntaf gan y ddau lifft, sy'n gallu cynnwys cadair olwyn yn hawdd os oes angen. At ei gilydd, rydym yn cynnig llety ar gyfer 28 o bobl. Yn y cartref, ceir uned 19 gwely ar gyfer henoed bregus eu meddwl. Er ei fod wedi'i ddyl... Gweld Lleoliad
 • Blaenmarlais Care Home

  • Blaenmarlais Picture 768x576
  Mae Cartref Gofal Blaenmarlais yn blasty Cymreig traddodiadol wedi'i leoli ar ei erddi â wal o'u cwmpas a lawntiau aeddfed ei hun o ryw ddwy erw a hanner ychydig y tu allan i dref farchnad Arberth. Ein nod yw darparu gofal o safon wedi'i ddarparu gan bersonél o safon o fewn cyffiniau o safon. Rydym wedi ein cofrestru gydag AGC ar gyfer 24 unigolyn, mewn ystafelloedd sengl en suite. Mae Blaenmarlais yn rhan o fusnes teuluol ac mae’n gallu c... Gweld Lleoliad
 • Y Garreg Lwyd

  • photos of YGL 020 768x576
  DATGANIAD O DDIBEN  Cartref preswyl i un ar bymtheg o bobl hŷn (dros 65 oed), yn ddynion a merched yw Cartref Gofal Y Garreg Lwyd, a gofrestrwyd o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000. Mae wedi’i leoli ar lôn wledig dawel, tua milltir o dref fach Sanclêr. Mae erw neu ddwy o erddi o gwmpas y cartref, a cheir mynediad uniongyrchol iddynt o’r rhan fwyaf o’r ystafelloedd. Mae’r staff yn cael eu recriwtio o’r a... Gweld Lleoliad
 • St.Teresa’s Rest Home, Fishguard

  • DefaultImage
  Mae St. Teresa's yn gartref preswyl ble mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu a lle mae ganddynt ddewis a rheolaeth dros eu bywydau. Mae St. Teresa's yn eiddo i’r Chwiorydd Trugaredd, y mae eu gwaith arbennig yn cynnwys dysgu, gofalu am bobl sâl / yr henoed, rhoi lloches i'r digartref, ac ymweld â charcharorion ac ati. Sefydlwyd y Chwiorydd yn Iwerddon yn 1831 gan ddynes ifanc o'r enw Catherine McAuley. Mae Cartref Gorffwy... Gweld Lleoliad
 • Cartref Care Home Limited

  • DefaultImage
  Mae cartref preswyl henoed Cartref wedi ei leoli yn mhentref Henllan yn Nyffryn Teifi, tua 3 miltir o dref Gastell Newydd Emlyn. Yn agos i’r cartref mae yna Swyddfa Bost a Gorsaf Trên Bro Teifi. Mae Cartref yn darparu amgylched chartrefol, hamddenol a diogel i’w preswylwyr, gyda’u gofal, lles a chysur o’r pwysigrwydd pennaf. Mae ein staff hyfforddiedig yn ymdrechu I gadw a chynnal urddas, hunaniaeth a phreifatrwydd bob preswylydd o ... Gweld Lleoliad
 • Pennal View Residential Home

  • PV Logo
  ... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.