Holl Gartrefi Gofal


 • Woodfield Care Home

  • Woodfield findaplace1 768x576
  Mae Woodfield yn gartref gofal diarffordd sy'n darparu gofal dementia arbenigol i 24 o bobl ac sydd wedi'i leoli ar gyrion tref boblogaidd Arberth. Mae'r cartref wedi'i leoli yng nghanol ardal dwristaidd fawr, yr ydym yn manteisio i'r eithaf arni drwy fynd â'r preswylwyr i nifer o atyniadau a mannau o brydferthwch. Mae Woodfield wedi ymroi i ddarparu gofal o'r safon uchaf i'w holl breswylwyr. Yr ydym yn ymfalchïo yn ein henw da ym maes gofa... Gweld Lleoliad
 • Brynderwen Care Home Ltd

  • brynderwen 768x374
  Mae Cartref Gofal Brynderwen yn gartref preswyl a leolir ar gyrion tref Caerfyrddin. Mae'r cartref mewn pum erw o diroedd hardd mewn lleoliad tawel, lled wledig. Mae gan y cartref 32 ystafell wely ac mae'n darparu'r lefel uchaf o ofal a chymorth i bobl sydd fel arfer dros 65 oed ac sydd ag anghenion iechyd amrywiol, gan gynnwys unigolion sydd wedi cael diagnosis o ddementia. Mae'r cartref yn eiddo i Mr Tudur Williams a chaiff ei reoli gan... Gweld Lleoliad
 • Plas Cwmcynfelin Ltd.

  • P8260247 768x576
  Mae Cartrefi Gofal Plas Cwmcynfelin Ltd yn wasanaeth gofal teuluol ger Clarach, tua dwy filltir o dref prifysgol a chyrchfan glan-y-môr Aberystwyth. Mae'r cyfadeilad yn cynnwys dau adeilad, sef y prif dŷ a'r coetsiws, ac mae'r ddau'n cynnig gofal nyrsio. Gallwn ddarparu llety ar gyfer hyd at 55 o bobl sy'n 40 mlwydd oed ac yn hŷn gydag anghenion gofal nyrsio: 33 yn y prif dŷ a 22 yn y coetsiws. Mae'r prif dŷ (Plasty Cwm) a'r coetsiws wedi'... Gweld Lleoliad
 • Glyn Nest Baptist Home

  • DefaultImage
  Grwp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i'r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe'i lleolir mewn man dymunol ac mae'n gyfleus i'r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 28 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i'r henoed sy'n dioddef o ddementia. Mae'r cartref yn croesawu pobl ... Gweld Lleoliad
 • Melbourne House Care Home LTD

  • library
  Mae Melbourne House wedi bod yn gartref preswyl y sefydliad ers 1996. Mae'r tîm gofal yn ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth gofal proffesiynol iawn ar gyfer yr henoed, gyda dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn hytrach na'r rheswm ei fod mewn lleoliad gofal. Mae Melbourne House yn falch o ddarparu ar gyfer pobl y mae arnynt angen gofal hirdymor, gofal byrdymor a hefyd gofal seibiant. Mae pentref Cross Hands yn cynnig digonedd o s... Gweld Lleoliad
 • Rickeston Mill Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Nyrsio Rickeston Mill wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mewn lleoliad heddychlon ar Rickeston Bridge. Mae o fewn cyrraedd hawdd i Hwlffordd, Aberdaugleddau, Doc Penfro, Dale a phentrefi hyfryd eraill gyda llawer o fwytai, orielau, siopau a thafarndai lleol. Mae yna hefyd nifer o gyrsiau golff, teithiau cefn gwlad a natur gyda mynediad i'r Llwybr Costal ac wrth gwrs ein traethau hardd a'r môr. Yn Rickeston rydym yn... Gweld Lleoliad
 • Cartref Croeso Residential Home

  • 66785971 924973851172843 6407832682960519168 n
  ... Gweld Lleoliad
 • Towy Castle Care Home

  • TC size12 1 768x384
  Mae Cartref Gofal Towy Castle yn blasty o'r ddeunawfed ganrif sydd wedi'i drawsnewid yn hardd a'i leoli mewn tair erw o diroedd preifat gyda golygfeydd godidog o aber afon Tywi o'i amgylch. Mae'r cartref a gaiff ei redeg gan deulu yn darparu amrediad o becynnau gofal hyblyg a phwrpasol ar gyfer gofal preswyl hirdymor a gofal dydd. Yn ogystal, ychwanegwyd uned gofal dementia arbenigol a adeiladwyd yn bwrpasol i'r cartref yn 2012. Mae'r staff y... Gweld Lleoliad
 • Caldey Grange Care Home

  • Logo with Slogan 768x556
  Mae Caldey Grange yn gartref lle rydym yn deall gwerth pob unigolyn. Rydym yn darparu safon uchaf o ofal a chymorth ac yn cydnabod angen i fwynhau bywyd. Mae ein cartref yn ddiogel gyda staff sydd wedi’u hyfforddi’n dda i gynorthwyo rhai sy’n byw gyda dementia. Mae Caldey yn gartref sydd yn llawn hwyl a chwerthin. Bydd ein trigolion a’r rheini sy’n defnyddio ein gwasanaeth gofal dydd yn mwynhau ein rhaglen adloniant llawn ac amrywiol... Gweld Lleoliad
 • Peniel House Care Home

  • IMG 20180910 084250 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Preswyl Llys Fechan Residential Home

  • home 768x576
  Mae Llys Fechan yn gartref preswyl dan berchnogaeth teulu sydd wedi'i leoli ym mhentref Cross Hands. Cofrestrwyd y cartref ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o dan berchnogion presennol Andrew a Joanna Miles ym mis Awst 2007, er mwyn darparu gofal i 18 o breswylwyr, dynion a menywod, sy'n hŷn na 65 oed. Mae'r cartref, sydd wedi ei adeiladu’n bwrpasol, wedi'i leoli ar erw o dir amaethyddol gyda digon o ardaloedd i eistedd yn yr awyr agored i b... Gweld Lleoliad
 • Plas Y Dderwen – Barchester Healthcare

  • 20005012PLAZ 1
  Mae Plas-y-dderwen yn ymfalchïo yn darparu gwasanaethau o safon uchel i unigolion y mae arnynt angen gofal nyrsio, preswyl a dementia. Rydym yn ymgymryd ag asesiadau cadarn i sicrhau y caiff anghenion preswylwyr eu diwallu drwy gynllunio gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac rydym yn hyrwyddo pwysigrwydd dewis, urddas a pharch ar bob adeg. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau y cyflawnir y canlyniadau go... Gweld Lleoliad
 • Pen-Coed Care Home

  • Pencoed 10 768x576
  Mae Pen-coed yn gartref gofal cofrestredig â 25 gwely ar gyfer pobl hŷn, sy'n addas i letya grwpiau eraill o gleientiaid. Fe'i lleolwyd ym mhentref Wooden, Saundersfoot, 3.3 milltir o Ddinbych-y-pysgod a 4.7 milltir o Amroth. Mae gan y cartref dri chyfarwyddwr, sydd wedi bod yn gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol am dros 30 mlynedd ac maent yn ymrwymedig i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i bob preswyliwr yn y cartref. Annie Escot... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Waun

  • 20005010HAFB 1 2 1
  Mae dau lawr i Hafan y Waun ac mae'n gartref i 90 o breswylwyr sy'n byw ar y llawr daear a 40 sy'n byw ar y llawr cyntaf. Mae ein holl breswylwyr yn derbyn gofal preswyl hirdymor ar gyfer dementia. Rydym hefyd yn cynnig "gofal seibiant", sef gwasanaeth i bobl sy'n dymuno aros gyda ni am y tymor byr. Mae gennym dîm proffesiynol o staff gofal a fydd yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich holl anghenion gofal yn cael eu diwallu. Rydym yn d... Gweld Lleoliad
 • Allt Y Mynydd

  • image 1 2 768x576
  Mae Cartref Nyrsio Allt-y-mynydd yn gartref nyrsio cyffredinol â 44 gwely ac wedi'i adeiladu’n bwrpasol ac mae’n cwmpasu pob agwedd ar ofal preswyl, nyrsio a phreswyl dementia. Mae gan y cartref diroedd helaeth wedi'u lleoli yng Nghoedwig Brechfa yn edrych dros ddyffryn pictiwrésg Cwm Duar, yng nghalon cefn gwlad hyfryd Cymru. Mae'r ardal leol yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt lleol, ac mae wedi'i lleoli dim ond tair milltir y tu allan i Lan... Gweld Lleoliad
 • Belmont Court Residential and Nursing Home

  • DefaultImage
  Mae Belmont Court yn Ninbych-y-pysgod, tref glan môr prydferthaf Cymru siŵr o fod. Cafodd Dinbych-y-pysgod ei sefydlu gan y Normaniaid fel tref gaerog. Mae Belmont Court yn agos at yr holl amwynderau lleol a cheir mynediad hawdd i gyfleusterau hamdden, bwytai a digonedd o gaffis ar hyd strydoedd cul, llawr cobls tref Dinbych-y-pysgod ei hun. Mae Belmont Court yn dŷ crand deniadol mewn lleoliad penigamp lle ceir golygfeydd godidog o draeth y De... Gweld Lleoliad
 • WILLIAMSTON NURSING HOME

  • DefaultImage
  Cartref nyrsio preifat â 34 gwely.... Gweld Lleoliad
 • Abermad Nursing Home Ltd

  • DefaultImage
  CYFLWYNIAD Mae Abermad wedi'i leoli ar ei diroedd preifat ei hun ar gyrion pentrefi Llanfarian a Llanilar, i'r de ond o fewn mynediad hawdd i Aberystwyth a'r holl amwynderau a gynigir yno. Adeiladwyd Abermad yn 1870 fel plas preifat ac, erbyn hyn, mae'n adeilad rhestredig Gradd II. Defnyddiwyd yr adeilad fel ysgol breifat am nifer o flynyddoedd cyn cael ei droi’n gartref nyrsio ryw 30 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Kim McKay yw perchennog y b... Gweld Lleoliad
 • Cartref Tregerddan Residential Care Home

  • DefaultImage
  Mae Cartref Preswyl Tregerddan wedi'i leoli ym mhentref Bow Street, i'r gogledd o Aberystwyth. Mae'r cartref preswyl wedi'i leoli o fewn pellter cerdded byr i siop y pentref, llwybrau bysiau ac amwynderau lleol eraill. Mae'r cartref yn cynnig 28 o leoedd preswyl, gan gynnwys rhai tymor byr, dros dro, parhaol a gofal seibiant. Caiff ystafelloedd gwely eu lleoli ar ddau lawr. Rydym hefyd yn darparu nifer bach o gyfleoedd gofal dydd. Rydym yn da... Gweld Lleoliad
 • Canterbury House Residential Home

  • 20190313 133404 2 768x576
  Yn wreiddiol, roedd Canterbury House yn lleiandy hyfforddi San Ffransis a chafodd ei drawsnewid yn gartref gofal yn 1988/89 gan rieni'r perchennog presennol, Mr a Mrs D. Lawrence. Mae’r cartref yn nhref Aberdaugleddau ac ynghanol y gymuned. Mae'n agos at siopau lleol, theatr/sinema, caffis, cyfleusterau hamdden a marina enwog Aberdaugleddau. Rydym saith milltir o Hwlffordd, ac o fewn pellteroedd byr i’r arfordiroedd trawiadol sydd gan Sir ... Gweld Lleoliad
 • Blaenmarlais Care Home

  • Blaenmarlais Picture 768x576
  Mae Cartref Gofal Blaenmarlais yn blasty Cymreig traddodiadol wedi'i leoli ar ei erddi â wal o'u cwmpas a lawntiau aeddfed ei hun o ryw ddwy erw a hanner ychydig y tu allan i dref farchnad Arberth. Ein nod yw darparu gofal o safon wedi'i ddarparu gan bersonél o safon o fewn cyffiniau o safon. Rydym wedi ein cofrestru gydag AGC ar gyfer 24 unigolyn, mewn ystafelloedd sengl en suite. Mae Blaenmarlais yn rhan o fusnes teuluol ac mae’n gallu c... Gweld Lleoliad
 • Brooklands Nursing Home

  • Brooklands Logo 768x496
  Mae Brooklands yn Cartref Nyrsio yn arbenigo a chefnogi 40 o bobl oedrannus sydd a salwch iechyd meddwl. Mae ein 24 awr gofal yn cael ei ddarparu gan staff profiadol nyrsio a’r staff gofal sydd yn hyrwyddo lles pob unigolyn wrth ddefnyddio person-ganolog a dull teulu. Rydym yn agos i Saundersfoot a Dinbych-y-pysgod. Mae ein Trefnwyr Gweithgareddau yn paratoi yn gyson rhaglen amrywiol a diddorol, cerddorieth a gwibdeithiau i’r lleoliadau... Gweld Lleoliad
 • Bush House Care Home

  • bush 1
  Wedi'i lleoli mewn rhan ddelfrydol o Sir Benfro, gyda golygfeydd o Gastell Penfro, rydym yn darparu gofal o ansawdd uchel i bobl â dementia mewn amgylchedd diogel a gofalgar. Ein diben a'n bwriad yw darparu ansawdd bywyd sy'n rhagori ar hawliau dynol sylfaenol drwy hyrwyddo unigoliaeth pob unigolyn o fewn ein gofal, drwy ddarparu gofal gydag urddas a phreifatrwydd tra'n annog annibyniaeth, hawliau dinasyddiaeth a lle bynnag y bo'n gorfforol, ... Gweld Lleoliad
 • Hafan Y Coed Care Home

  • Barchester2520 2520Hafan Y Coed2520 2520Web2520Quality 1 768x576
  ... Gweld Lleoliad
 • Cartref Annwyl Fan Care Home

  • cartref annwyl fan 70 768x510
  Mae Cartref Annwyl Fan yn gartref gofal wedi'i gynllunio'n arbennig sy'n cyfuno mentrau cynllunio arobryn â'r safonau uchaf o ofal preswyl, nyrsio a dementia. Yr hyn sy'n bwysig i Gartref Annwyl Fan yw creu awyrgylch cartrefol a hamddenol wrth ddarparu gofal o safon. Mae ein gofal sy'n canolbwyntio ar greu perthynas yn galluogi preswylwyr i barhau i wneud y pethau maen nhw bob amser wedi mwynhau eu gwneud – y pethau nad oedden nhw'n credu ... Gweld Lleoliad

No Records Found

Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

Google Map Not Loaded

Sorry, unable to load Google Maps API.